The head and torso of a dinosaur skeleton;           it has a large head with long sharp teeth

Τελευταίες Αναρτήσεις

Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Πρωτ. Γεωργιος Δ. Μεταλληνός *-΄΄ Ο Τεκτονισμός εἶναι ἐμβόλιμο μέγεθος στὴν ἑλληνορθόδοξη κοινωνία΄΄Ορθόδοξος Τύπος αρ. φύλλου 1921 30 Μαρτίου 2012
 
(Σημ Blog: Άλλο ένα αντιτεκτονικό κείμενο του Γ. Μεταλληνού. ).
 
(*Πρωτ. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ, Ὁμοτίμου Καθ. Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)


1. Ὁ Τεκτονισμὸς/Μασονία εἶναι ἐμβόλιμο μέγεθος στὴν ἑλληνορθόδοξη κοινωνία, ποὺ παρασιτεῖ στὸ σῶμα της, μὲ συνέπειες ὀδυνηρὲς γιὰ τὴν συνοχὴ καὶ ταυτότητά της.
Τὸ σημαντικότερο: Ὁ Τεκτονισμὸς εἶναι τοκετὸς ξένων ὠδίνων, ξένος τελείως πρὸς τὴν ταυτότητα τοῦ Γένους/Ἔθνους μας, καὶ μάλιστα στὴν οὐσία του μὴ συμβατὸς μὲ αὐτήν.
Ἔτσι, ἐνεργεῖ τὸν ἰδεολογικὸ διαμελισμὸ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, κυρίως στὰ «ὑψηλότερα» κοινωνικὰ στρώματά της, συμβάλλοντας στὴ διαιώνιση καὶ τὸ βάθεμα τοῦ ἰδεολογικοῦ μας διχασμοῦ.

Ἡ δράση του (ἀπὸ τὸν 18ο αἰώνα) στὸν δικό μας γεωγραφικὸ χῶρο ἐθεμελίωσε τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ Μασονία ταυτίζεται μὲ τὸν ἀποκρυφισμὸ καὶ τὴν σκοτεινότητα λειτουργίας καὶ ἐνέργειας, κάτι ποὺ ὑποστασιώνεται στὴ γνωστὴ στὰ Ἰόνια Νησιὰ καὶ ἀπαξιωτικὴ γιὰ κάποιον διατύπωση· «σὰν μασόνος».

Ὁ Ἑλλαδικὸς Τεκτονισμὸς ἔχει προέλευση ἀγγλική. Τὸ βρετανικὸ στοιχεῖο, ὅποια καὶ ἂν ἦταν ἡ δραστηριότητά του ἐπιδόθηκε στὴν ἵδρυση (ἀγγλικῶν) τεκτονικῶν στοῶν. Ἡ «ἱεραποστολικὴ» αὐτὴ κινητικότητα ἐνίσχυε οὐσιαστικὰ καὶ τὴν προώθηση τῆς βρετανικῆς πολιτικῆς.
Τὰ ἀρχειακὰ στοιχεῖα διαψεύδουν τὸν περὶ τοῦ ἀντιθέτου ἰσχυρισμὸ τῶν δικῶν μας τεκτόνων, πρὸ πάντων τὰ ἀρχεῖα τοῦ Colonial Office (ὑπουργείου ἀποικιῶν) γιὰ τὰ Ἑπτάνησα (1814-1864).
Ἡ πρώτη Στοὰ στὴν «καθʼ ἡμᾶς Ἀνατολὴν» ἱδρύθηκε στὴ Σμύρνη μὲ πρωτοστάτη σὲ αὐτὴν τὴν κατεύθυνση τὸν ἐπιφανή τέκτονα Ἀλέξανδρο Ντρυμόν.
Ἀπὸ τὴ Σμύρνη ἐξαπλώθηκαν οἱ Στοὲς στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὴν ἵδρυση καὶ ἐκεῖ Στοᾶς τὸ 1848.
Τὸ εὐρωπαϊκὸ πολιτιστικὸ κλίμα καὶ ἡ κοσμοπολίτικη πληθυσμιακὴ σύνθεση εὐνοοῦσαν τὴν εἰσαγωγὴ νέων ἰδεῶν, ποὺ ἔβαινε παράλληλα μὲ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς χριστιανικῆς πίστης καὶ τοῦ συνδέσμου μὲ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση.
Δὲν εἶναι συνεπῶς περίεργο, ποὺ τέκτονες κατεῖχαν θέσεις καὶ σὲ αὐτὸ τὸ Φανάρι καὶ τὸ Πατριαρχεῖο ἤδη περὶ τὸ 1755.

Στὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα, ἐξ ἄλλου, εἶχαν ἱδρυθεῖ Στοὲς στὴν Ἀθήνα, τὴν Ζαγορά, τὰ Ἀμπελάκια, τὰ Ἰωάννινα καὶ τὰ Ἰόνια Νησιὰ (πρῶτος «ἀπολογητὴς» τοῦ τεκτονισμοῦ στὴν Ζάκυνθο ὁ κληρικὸς Ἀντώνιος Κατήφορος).
ὉΤεκτονισμὸς στηριζόταν κυρίως στὸ ἀστικὸ στοιχεῖο, κινήθηκε δὲ στὸν χῶρο τῶν λογίων, τῶν ἐμπόρων καὶ τῶν Φαναριωτῶν.

2. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὸ ἑλληνόφωνο τμῆμα της, ἔλαβε νωρὶς θέση ἀπέναντι στὸ Τεκτονισμὸ καὶ τὴν ἀπειλή του, γιὰ τὴν ἑλληνορθόδοξη παράδοση, τὴν ὁποία ἀναιρεῖ καὶ μόνη ἡ παρουσία του.
Ἡ πρώτη θεωρητικὴ καταδίκη τοῦ Μασονισμοῦ στὸ κλίμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔγινε σχεδὸν σύγχρονα μὲ τὴν ἵδρυση Στοῶν του.
Μαρτυρία ἁγιορείτικου χειρογράφου ὑποστηρίζει τὴν ἔκδοση συνοδικοῦ καταδικαστικοῦ γράμματος τὸ 1745. Ἀποκήρυττε τοὺς τέκτονες ὡς «ἀθέους», μὲ τὴν γνωστὴ ἔννοια ποὺ εἶχε ἡ λέξη ἤδη στὴν Καινὴ Διαθήκη (Ἐφεσ. 2, 12), ὡς ἀρνούμενους δηλαδὴ τὸν μόνο ἀληθινὸ Θεό, στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὁ πατριαρχικὸς ἀφορισμός, ἐξ ἄλλου, τοῦ 1793 (Νεόφυτος Β΄) συμπεριελάμβανε «τοὺς Βολταίρους καὶ Φρανκμαζόνας, καὶ Ροσσοὺς καὶ Σπινόζας» –τοὺς πρωτεργάτες δηλαδὴ τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης.
Πρέπει δὲ ἐδῶ νὰ ὑπογραμμιστεῖ ὅτι ὁ Τεκτονισμὸς καὶ ἡ εἰσβολή του στὸ χῶρο τῆς Ρωμαίϊκης Ἐθναρχίας ἐπηρέασαν καὶ τὴ στάση της ἔναντι τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης καὶ τῶν Ἰδεῶν της. Ἄλλωστε, καὶ ὁ Ναπολέων μὲ τοὺς ἀδελφούς του ἦσαν διακεκριμένοι τέκτονες.

Κατὰ τὸν καλὸ γνώστη τῶν πραγμάτων Στῆβεν Ράνσιμαν, «οἱ ἰδέες τοῦ Τεκτονισμοῦ τὸν ΙΘ΄ αἰ. ἦσαν ἐχθρικὲς πρὸς τὶς ἀρχαῖες ἐκκλησίες».
Μὲ τὴν εἰσχώρηση μάλιστα καὶ μερικῶν Ἑλλήνων ἐκκλησιαστικῶν στὴ Μασονία ἐπιτεύχθηκε ἡ «ἐξασθένιση τῆς ἐπιρροῆς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».

Πρό ἐτῶν συνεξέδωσα μὲ τὸν ἐκλεκτὸ φιλόλογο κ. Χαράλαμπο Μηνάογλου πολλὰ καὶ καλὰ ὑποσχόμενο, ἕνα ἔργο τοῦ 1782, γραμμένο ἀπὸ τὸν Ἀγάπιο Κολλυβὰ Παπαντωνάτο, μὲ τίτλο «Ἀνατροπὴ τῆς Φραγμασονικῆς πίστεως».
Τὸ ὀγκῶδες αὐτό ἔργο δείχνει μία προχωρημένη καὶ τεκμηριωμένη γνώση τοῦ Μασονισμοῦ, ποὺ μάλιστα ἀντιμετωπίζεται ὡς θρησκεία, ἀναιρετική τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ γενικά τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Τὸν 19ο αἰώνα ὁ Τεκτονισμός, ἡ φιλοσοφία καὶ οἱ ἐπιδιώξεις του, ἀλλὰ καὶ ἡ μέθοδός του, ἔγιναν πλέον σαφῆ στὰ ἀγγλοκρατούμενα Ἑπτάνησα. Τὸ 1839 συνέταξε πολυσέλιδη (ἀνέκδοτη ἀκόμη, ἀλλὰ παρουσιασμένη ἐπιστημονικὰ) ἀναίρεση τοῦ Τεκτονισμοῦ, ὁ τότε Ἔφορος (1837-1839) –πρύτανις– τῆς Ἰονίου Ἀκαδημίας καθηγητὴς τῆς Θεολογίας, ἱερομόναχος Κωνσταντῖνος Τυπάλδος- Ἰακωβάτος (1795-1867), ὁ μετέπειτα πρῶτος σχολάρχης τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης (Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο).

Εἶναι γνωστή ἐπίσης ἡ ἀντιμασονικὴ δράση τοῦ Κοσμᾶ Φλαμιάτου (†1852) καὶ τοῦ Ἀποστ. Μακράκη (†1905), ὅπως κατὰ τὸν 20ο αἰώνα τὰ ἀντιμασονικά ἔργα τοῦ Καθηγητοῦ Παν. Τρεμπέλα, τοῦ π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, τοῦ Ν. Ψαρουδάκη, τοῦ Κ. Τσαρούχα, τοῦ Β. Λαμπρόπουλου, τοῦ Ν. Φιλιππόπουλου κ.ἄ.

3. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν πολυδημοσιευμένη Ἐγκύκλιό της τοῦ 1933, μετὰ τὴν γνωμάτευση τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, τηρεῖ στάση σαφῆ καὶ ρωμαλέα. Μὲ βάση τὰ κείμενα τῆς Ὀρθόδοξης Παράδοσης καὶ τὰ βιβλία τοῦ Τεκτονισμοῦ ἀκολουθεῖ τὴν ἄποψη τῆς Διορθόδοξης Ἐπιτροπῆς (Ἅγιον Ὄρος, 1930) καὶ «καταδικάζει» τὸν Τεκτονισμό, ὅπως θὰ πράξει καὶ μὲ ἄλλα κείμενά της τὸ 1972, 1984 καὶ 1996.
Ἤδη, τὸ 1933 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δέχεται τὸν χαρακτήρα τοῦ Τεκτονισμοῦ ὡς θρησκείας, ἐπιμένοντας στὴν ἐπικινδυνότητά του.
«Ἡ Μασονία -δηλώνεται- δὲν εἶναι ἁπλῆ τις φιλανθρωπικὴ ἕνωσις ἢ φιλοσοφικὴ σχολή, ἀλλʼ ἀποτελεῖ μυσταγωγικὸν σύστημα, ὅπερ ὑπομιμνήσκει τὰς παλαιάς ἐθνικάς θρησκείας ἢ λατρείας, ἀπὸ τῶν ὁποίων κατάγεται καὶ τῶν ὁποίων συνέχειαν καὶ ἀναβίωσιν ἀποτελεῖ.
Τοῦτο ὄχι ἁπλῶς ὁμολογοῦσιν, ἀλλὰ καὶ ἐναβρυνόμενοι διακηρύττουσιν αὐτοὶ οἱ πρόκριτοι τῶν ἐν ταῖς Στοαῖς διδασκάλων…».

Τὰ συμπέρασμα: «Οὕτως ἡ Μασονία ἀποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυστηριακή, ὅλως διάφορος, κεχωρισμένη καὶ ξένη τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας».
Βέβαια αὐτὰ τὰ ἀρνοῦνται ἐπισήμως οἱ Τέκτονες, διαφωνοῦν ὅμως πρὸς τὰ ἴδια τὰ κείμενα καὶ τὶς κατὰ καιροὺς διακηρύξεις γνωστῶν τεκτόνων. Ἀλλὰ καὶ ἡ Διορθόδοξη Διάσκεψη τοῦ 1930 ἐχαρακτήρισε τὴν Μασονία «ὡς σύστημα ἀντιχριστιανικὸν καὶ πεπλανημένον».
Ὑπάρχει δηλαδὴ ἀδιατάρακτη συνέχεια στὴν περὶ Μασονίας ἀντίληψη καὶ στάση τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τὸ 1782 καὶ ὁ Ἀγάπιος Παπαντωνάτος εἶχε δηλώσει: «Ἡ φραγμασονικὴ πίστις εἶναι ἡ πλέα ἀσεβεστέρα καί ἡ πλέα ἐπιβλαβεστέρα εἰς τὸ ἀνθρώπινον γένος ἀπὸ ὅσας ἀσεβείας ἐστάθησαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τοῦ αἰῶνος ἕως τῆς σήμερον».
Καταλήγει δὲ στὸ συμπέρασμα, ὅτι ὁ Τεκτονισμὸς εἶναι ἀντιχριστιανικὸς καὶ πλήρης ἀνατροπὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ. Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Μασονία μὲ τὸν συγκρητιστικὸ της χαρακτήρα («ὅλα στὸ ἴδιο τσουκάλι») λειτουργεῖ ὡς ὑπερθρησκεία (ὑπέρθεος ὁ θεὸς της Μ.Α.Τ.Σ.=Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος), πού καταβροχθίζει τὰ διάφορα θρησκεύματα ὅσο καὶ ἂν ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν τὰ θίγει.
Ἰδιαίτερα τὸ ἀσυμβίβαστο μὲ τὴν Μασονία ἰσχύει γιὰ τὸν (ὀρθόδοξο) Χριστιανό, διότι ἰσοπεδώνει τὸν Χριστό μας, ταυτίζοντάς τον μὲ διάφορους «μύστες», ἀρνούμενη βάναυσα τὴν μοναδικότητα καὶ ἀποκλειστικότητα (Πράξ. 4,12) στὴ σωτηρία, τοῦ μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ΜΟΝΟΣ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν θέωση ὡς ἕνωση μαζί Του.
Διότι ὁ Χριστός δίνει στὸν ἄνθρωπο ὡς Θεάνθρωπος, ὅ,τι Αὐτὸς ἔχει, δηλαδὴ θεότητα, τὴν ἄκτιστη καὶ θεοποιὸ Χάρη Του.
Ἀντίθετα, ὁ Χριστὸς μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐπιφανή τέκτονα (Βρατσάνος) «ὁ μεγάλος Ναζωραῖος Μύστης». Στὸ βιβλίο του («Τὸ βιβλίο τοῦ Μαθητοῦ») σημειώνει: «Ὁ σημερινὸς τέκτων γνωρίζει καλά, ὅτι ἡ μύησίς του στὰ τεκτονικὰ μυστήρια τὸν ἔκαμε τέκτονα ὅμοιο μὲ τὸν Ποσειδῶνα καὶ τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὸν Ἀμφίωνα καὶ τὸν Χριστό».
Ὁ ἰσχυρισμὸς ἄρα Ἑλλήνων τεκτόνων, ὅτι παραμένουν πιστοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἀποδεικνύει ἤ ὅτι ἀγνοοῦν τὸν Χριστιανισμὸ στὸ σύνολό του ἢ ὅτι εἶναι ἀπατεῶνες. Τρίτον δὲν ὑπάρχει!

Γιʼ αὐτὸ καὶ ἰσχύει πάντοτε τὸ ἀσύμπτωτο καὶ ἀσυμβίβαστο τῆς ἰδιότητας τοῦ Τέκτονος μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ (ὀρθοδόξου) Χριστιανοῦ, κατὰ τὶς διακηρύξεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας, ποὺ ἐπαναβεβαιώθηκαν ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο κυρὸ Χριστόδουλο τὸ 1988 μὲ ἕνα ἐγκύκλιο κείμενό του μὲ τίτλο: «Γιατί δὲν μπορεῖ νὰ εἶμαι μασῶνος. Ὡς Ἕλλην καὶ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἀνήκω στὴν Μασωνία».
Τὸ κείμενο αὐτὸ παραθέτει δέκα σημεῖα, ποὺ αἰτιολογοῦν τὴν ἀποστροφή του στὴ μασονικὴ ἰδιότητα. Στὸ σημεῖο 10 γράφει συμπερασματικά: «Ἡ Μασωνία κατὰ τὴν Ἐκκλησία μας, εἶναι σύστημα ἀντιχριστιανικὸν καὶ πεπλανημένον, διὰ τοῦτο καὶ δὲν συμβιβάζεται ἡ ἰδιότης τοῦ Χριστιανοῦ μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Μασώνου. Οἱ πιστοὶ ὀφείλουν νὰ ἀπέχουν τῆς Μασωνίας, καὶ ὅσοι παρεπλανήθησαν καλοῦνται νὰ μετανοήσουν καὶ ἐπανέλθουν στοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας».
Καὶ ἡ ἀκροτελεύτια φράση τοῦ κειμένου: «Ἂν γίνω μασῶνος, πρέπει νὰ παύσω νὰ εἶμαι Ὀρθόδοξος καὶ Ἕλλην»!

Συνεπῶς, οὐδὲν πρόβλημα θὰ ὑπάρξει, ἂν ἡ Ἱεραρχία μας, γιὰ μία ἀκόμη φορά, ἀνανεώσει τὶς παλαιότερες διακηρύξεις της γιὰ τὴν Μασονία. Συμπερασματικά, δέν μπορεῖ νά τίθεται τό ἐρώτημα, ἄν ὁ Μασονισμός ἔχει καταδικασθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία μας.
Διότι ἔχει ἐλεγχθεῖ ἐπανειλημμένα, καί μάλιστα ὡς συγκρητιστική πολιτικο-θρησκευτική πολυεθνική Ὀργάνωση, ἀσυμβίβαστη πρός τόν Χριστιανισμό ὡς Ὀρθοδοξία.
Τόν πολιτικό του ρόλο σήμερα πραγματοποιεῖ ἡ Λέσχη Bilderberg, πού ἔχει αἰχμαλωτίσει τήν πλειονότητα τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου μας.

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Άλλο ένα αντιτεκτονικό βιβλίο


Σημ. Blog Άλλο ένα Αντιτεκτονικό βιβλίο κυκλοφόρησε. Ο συγγραφέας (ακόμη ένας στην μεγάλη λίστα των συγγραφέων που έχουν βρει ένα θέμα που πουλάει) υπόσχεται αποκαλύψεις (?)


Φίλε αναγνώστη, το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου είναι μια ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ. Ο συγγραφέας Ιωάννης Παππάς ρίχνει φως σε σκοτεινές πτυχές της Μασονίας. Προσπαθεί να σκιαγραφήσει τις σχέσεις Τεκτόνων - Πολιτικής - Εκκλησίας και όλων των βαθμίδων της ελληνικής εξουσίας. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

(Κριτική του Βιβλίου : Ο συγγραφέας Ιωάννης Παππάς ρί­χνει φως σε σκοτεινές πτυχές της Μασονίας. Σκιαγραφεί τις σχέσεις Τεκτόνων - Πολιτικής - Εκκλησίας, και όλων των βαθμίδων της ελληνικής εξουσίας. Με αποδείξεις πιστοποιεί την τεράστια δύναμη των Μασόνων, αλλά και την εξουσία που ασκούν στη χώρα μας. )

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΡΕΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ

3. ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

4. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ

5. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ

6. ΟΙ ΟΡΚΟΙ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ

7. ΤΡΟΠΟΙ ΜΥΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΒΑΤΟΝ

8. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ

9. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ

10. ΠΟΣΟ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ

11. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

12. Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

13. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο Τεκτονισμός αποτελεί για κάποιους την κότα με τα χρυσά αυγά.


..............άντε και καλά κέρδη!!!!

ΕΜΣτΕ - Επαρχιακή Μεγάλη Στοά Αθηνών


Αύριο, 31 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η Μεγάλη Γενική Συνέλευση της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Αθηνών της Ε.Μ.Στ.Ε. Μεταξύ των άλλων θα διεξαχθεί και ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (ΣΓΥ).

Πρόκειται για ένα σημαντικό θεσμικό όργανο του οποίου η συμβολή στην ομαλή λειτουργία της αδελφότητος είναι καθοριστική.

Ελπίζουμε μέσα από τις διαδικασίες να αναδειχτούν άξιοι αδελφοί με γνώση και αγάπη για την αδελφότητα οι οποίοι θα βοηθήσουν το δύσκολο έργο του Μεγάλου Διδασκάλου.

πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Ζάκυνθος – ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ – Αυτό θα πει αδελφότητα.

Το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 ‘‘Ημέρα των ψυχών’’ όπως συνηθίζεται από χρόνια, αντιπροσωπία της Στοάς ‘‘Αστήρ της Ανατολής Νο 880’’ επισκέφτηκε τους τάφους των αδελφών τεκτόνων που δεν κατέλειψαν απογόνους, ή άλλα συγγενικά πρόσωπα και τέλεσε το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο.

Για τον ίδιο επίσης λόγο επισκέφτηκε και τον τάφο του Ανδρέα Ιωάννου εκλεκτού φίλου της Ζακύνθου με δική του επιθυμία αναπαύεται στο κοιμητήρι της Αγ. Παρασκευής.

Μία οφειλόμενη υποχρέωση της Στοάς που δεν παραλείπει να τηρεί με τη δέουσα συνέπεια και τον επιβαλλόμενο σεβασμό.

Πηγή: http://www.zante-freemasons.gr

ΕΜΣτΕ - Mείωση των μυήτρων


Σε δραστική μείωση των μυήτρων προχώρησε η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Η διοίκηση της ΕΜΣτΕ αφουγκραζόμενη τις οικονομικές δυσκολίες που περνάει ο Έλληνας πολίτης προχώρησε σε σημαντικές μειώσεις που ακουμπούν ακόμη και το70% .


Συγχαρητήρια στους αδελφούς για την ευαισθησία που δείχνουν.


Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Ημερίδα από την Μεγ.Στά της Χιλής με θέμα -Ο Τεκτονισμός σκέφτεται τη Χιλή


Στις 26 Μαρτίου ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, José Miguel Insulza, συμμετείχε στην ημερίδα <<Ο Τεκτονισμός σκέφτεται τη Χιλή>> που διοργανώθηκε από τη Μεγάλη Στοά της Χιλής.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν ιδέες   σχετικά με την ανάπτυξη της χώρας για τα επόμενα 20 χρόνια.

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Διάλεξη με θέμα : Ο Μυστικισμός του Πλωτίνου


Ο Δρ. Γεώργιος Φουντουλάκης, καθηγητής, συγγραφέας, και παρουσιαστής της επιστημονικής εκπομπής «Στα μονοπάτια της αλήθειας» στο Kontra Channel, θα παρουσιάσει μια διάλεξη την 29η Μαρτίου με θέμα τον Μυστικισμό του Πλωτίνου.Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012.
από τις 8:00 μ.μ. μέχρι τις 10:00 μ.μ.
Πολιτιστικ​ό Κέντρο Πανεπιστημ​ίου Ινδιανάπολ​ης, Μάρκου Αυρηλίου 5, Πλάκα, ΑθήναH διάλεξη θα γίνει στα Ελληνικά και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Τεκτονικό Μέγαρο Καβάλας

Στις φωτογραφίες που ακολουθούν παρουσιάζεται το Τεκτονικό Μέγαρο Καβάλας. Πρόκειται για ένα κόσμημα και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όσους συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος.
 
Στο Τεκ. Μέγαρο συνεδριάζει η Στοά Πλάτων αρ. 63 της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.


 Φωτογραφίες: http://www.platonlodge.gr/

Συνεχίζεται ο πονοκέφαλος για την GLNF


Η Μεγάλη Στοά του Οντάριο (Καναδάς) καθώς και η Μεγάλη Στοά της Σερβίας απέσυραν την αναγνώρισή τους προς την ΕΘνική Μεγάλη Στοά της Γαλλίας.
Να σημειωθεί ότι η Μεγάλη Στοά του Οντάριο αριθμεί 50,000 αδελφούς.

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΡΩΝ ΤΕΚΤΟΝΩΝ


Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε η 3η Πανελλήνια Συνάντησις Νεαρών εις Αίθουσαν κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών. Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε ομιλίες με θέμα: "Η Γυναίκα στην Κοινωνία, στην Ιστορία και στον Τεκτονισμό" και υποθέματα:

"Η συμμετοχή της Γυναίκας στην οργάνωση της Κοινωνίας και της οικογένειας από την αρχαιότητα έως σήμερα",

"Η άμεση και η έμμεση επιρροή της Γυναίκας στην εξέλιξη της Ιστορίας της ανθρωπότητας",

"Η Γυναίκα στις Επιστήμες, τα Γράμματα και τις Τέχνες" και

"Η Γυναίκα στη Φιλοσοφία και στο σύγχρονο Τεκτονισμό".

Στο συνέδριο συμμετείχαν εικοσιέξι (26) συνολικά Στοές της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. με νεαρά μέλη τους από όλη την Ελληνική επικράτεια, καθώς και προσκεκλημένοι νεαροί πέντε (5) Στοών των αυτονόμων Δυνάμεων του Τάγματός μας, αλλά και δωδεκαμελούς αντιπροσωπείας νεαρών της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας των Αρχαίων και Αποδεδεγμένων Ελευθεροτεκτόνων με επικεφαλής τον Α' Αναπληρωτή Μέγα Διδάσκαλο αδ. Μάρκο Γκαλεάτσι και την πρόεδρο της επιτροπής νεαρών Τεκτόνων αδ. Έλενα Μαρτίνι.

Τα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν την Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012, κατά την Πανηγυρική Συνεδρία του Μεγάλου Συμβουλίου της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε., η οποία ετελέσθη εις τον αυτόν χώρον υπό το σκήπτρον του Εθνικού Μεγάλου Διδασκάλου αδ. Παναγιώτη Μουτζουράκη και σήμανε τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής αυτής τελετής ανεκηρύχθησαν Επίτιμα μέλη της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε., ο Αναπληρωτής Μέγας Διδάσκαλος της GLdI degli A.L.A.M αδ. Μάρκο Γκαλεάτσι, ο αδ. Αιμίλιος Βίνερ, ο αδ. Γεώργιος Πάλλης και η αδ. Αργυρώ Δεληκάρη. Επίτιμος ισόβιος Μέγας Ρήτωρ και μέλος της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. ανεκηρύχθη η αδ. Ρόιλα Σπηλιωτακοπούλου.

Την τελετή ελάμπρυνε δια της παρουσίας του ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης και Μέγας Διδάσκαλος του Διεθνούς Τάγματος αδ. Βασίλειος Πάτκας, εκπρόσωποι αυτονόμων Τεκτ. Δυνάμεων του Τάγματός μας, αλλά και άλλων Δυνάμεων μετά αντιπροσωπείας Τεκτόνων, ενώ πολλοί αμύητοι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα δρώμενο των Λυκιδέων της Μ.Μ.Σ.Τ.Ε. με θέμα: "ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ, ΛΟΓΟΙ & ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ", μία ταινία της Στοάς ΕΛΛΑΣ 1117 αφιερωμένη στο συνέδριο και ένα Ιταλικό λυρικό άσμα ερμηνευμένο από αδ. Τέκτονα, μέλος της Στοάς ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝ 2026, υπό την Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος ΟΡΦΕΥΣ.πηγή: http://www.mmste.gr (Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος)

Ομιλία του Μ.Δ της GLDF Alain Noel Dubart


O Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας Alain Noel Dubart θα μιλήσει την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 στο αμφιθέατρο του Palais des Congres με θέμα : Μεγάλη Στοά της Γαλλίας – Ένα μυητικό βήμα σύγχρονου ανθρωπισμού.

Ήδη η Μεγ. Στοά έχει ανακοινώσει έκθεση μεταξύ, Μαΐου –Αυγούστου , σχετικά με την ιστορία.


Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Μεγάλη Στοά των Σκοπίων


Πολιτικοί, επιχειρηματίες, επιστήμονες, απαρτίζουν τα περίπου 150 μέλη της Μεγάλης Στοάς των Σκοπίων.

Η Μασονία λειτουργεί νόμιμα ως Ένωση Πολιτών από το 2005.Ο μυστικισμός είναι το κύριο χαρακτηριστικό του μασονισμού, λέει ο επιχειρηματίας Ζίφκο Γκρούεφσκι.
Σήμερα ανακοινώθηκε το πρώτο βιβλίο του οποίου ο συγγραφέας,Ζίφκο Γκρούεφσκι, είναι Μασόνος. Είναι μια προσωπική άποψη περί του Μασονικού μωσαϊκού. Αν και πολλοί περιμένουν ότι θα τύχουν δημόσιας προβολής ως μέρος των «Αδελφών», εντούτοις ο Γκρούεφσκι είναι ακόμη μόνος.
Ισχυρίζεται ότι η σκοπιανή κοινωνία εξακολουθεί να περιβάλλει τη Μασονία ως μια απόκρυφη οργάνωση, πολλά μέλη της δεν επιθυμούν να περιγράψουν αυτή τη Στοά στο κοινό.
«Δεν είμαι γενναίος. Έχω, απλά, θάρρος. Πιστεύω σε αυτό που κάνω. Έχω καθήκον να περιγράψω μέσα από το βιβλίο μου τις προκαταλήψεις που υπάρχουν στα Σκόπια. Η Μασονία είναι μια εταιρεία ελεύθερων ανθρώπων. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να ομιλούμε εξ ονόματός τους. Μπορούν οι ίδιοι να αποφασίσουν για την προβολή τους, δήλωσε ο Γκρούεφσκι.
Μεταξύ των μελών του τεκτονισμού δεν υπάρχουν γυναίκες από τα Σκόπια. Η γενική αντίληψη για το μασονικό κίνημα είναι ότι στρέφεται προς τις πολιτικές επιρροές, εντούτοις ο Γκρούεφσκι λέει ότι ποτέ ο οργανισμός αυτός δεν παρεμβαίνει στην πολιτική.

πηγή: http://www.echedoros-a.gr

25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Μεγάλη Ανατολή Ορφεύς -Νέο Περιστύλιο Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος στην Πάτρα


Ο Μέγας Διδάσκαλος τής Μεγάλης Στοάς ΟΡΦΕΥΣ εγκατέστησε χθές,15/3/2012, στην Πάτρα,Περιστύλιο Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος υπό το διακριτικό όνομα Ι Θ Α Κ Η και αρ. 16 . Το νέο Περιστύλιο θα εργάζεται κατά τον Αμερικανικό τύπο.

πηγή: http://patrinella.org

Le Droit Humain- Εκστρατεία κατά των αμβλώσεων


Η Γαλλική Ομοσπονδία του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος Le Droit Humain υπέβαλε στον Υπουργό Νεολαίας της Γαλλικής Κυβέρνησης έκθεση σχετικά με τις αμβλώσεις – αντισύλληψη των νεαρών κοριτσιών.
Η έκθεση περιέχει 17 προτάσεις μεταξύ των οποίων η δημιουργία δικτύου ενημέρωσης στα σχολεία. Τη φορολόγηση του πορνογραφικού υλικού στο διαδίκτυο , την ενημέρωση των γονέων.
Στόχος να μειωθούν οι 13500 αμβλώσεις του προηγούμενου έτους.

CLIMAF - Ένωση Γυναικείων Μεγάλων ΣτοώνΤο Διεθνές Κέντρο Γυναικών Τεκτόνων (CLIMAF) ιδρύθηκε το 1982 για να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της Μεγάλης Γυναικείας Στοάς της Γαλλίας και της Μεγάλης Γυναικείας Στοάς του Βελγίου.

Στην συνέχεια προσχώρησαν η Μεγ. Γυν. Στοά της Ελβετίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας, Τουρκίας. Οι παραπάνω Στοές διαθέτουν σήμερα περί τις 16000 αδελφές

Ο σκοπός του CLIMAF είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο προβληματισμού, ανταλλαγής απόψεων , κοινή δράση καθώς και προώθησης των αρχών του Τεκτονισμού.

Η επόμενη συνάντηση της  CLIMAF θα γίνει στο ΜΕΤΣ της Γαλλίας στις 21 Απριλίου του 2012.

πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Μαθήματα ήθους από μαθητές


Η Στοά George Washington 1776 προχώρησε την προηγούμενη Τρίτη στην βράβευση δύο μαθητών Γυμνασίου για τις σημαντικές σχολικές τους επιδόσεις προσφέροντάς στον καθένα χρηματικό βραβείο 500 $.

Τόσο η Amelia Windorski όσο και ο Eric Schmid (Βραβευθέντες) αφού ευχαρίστησαν τους παραβρισκόμενους προσέφεραν τα χρήματα στην Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία και το Σπίτι της χαράς στο Milwaukee.
Μεγάλη Στοά της Καλιφόρνια


Η Μεγάλη Στοά της Καλιφόρνια έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων προκειμένου να βοηθήσει τους αδελφούς του Κεντάκι των οι οποίοι προσφάτως επλήγησαν από ανεμοστρόβιλο.

Τα χρήματα θα παραδοθούν στην Μεγάλη Στοά του Κεντάκι η οποία θα τα δώσει στους πληγέντες.
 

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

150 Χρόνια Μεγάλη Στοά του Μεξικό

Στις 6 Φεβρουαρίου του 2012 πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των 150 χρόνων από την ίδρυση της Μεγάλης Στοάς του Μεξικό (Gran Logia Valle de Mexico) . Ακολουθούν φωτογραφίες από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Μεγάλης Στοάς. 


πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων

Ανακοίνωση της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας κατά της αντιτεκτονικής προπαγάνδας


Σε δήλωση που εξέδωσε η Μεγάλη Στοά της Γαλλίας στις 19 Μαρτίου εκφράζει την αγανάκτηση της για την επίθεση που δέχτηκε ο Τεκτονικός Θεσμός από του εκπαιδευτικούς στην Τουλούζη και συγκεκριμένα σε ένα Εβραϊκό σχολείο. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση η αντιτεκτονική προπαγάνδα πρώτα στόχευε στο χώρο των στρατιωτικών και τώρα στρέφεται στα παιδιά.
Η Μεγάλη Στοά της Γαλλίας καταδίκασε απερίφραστα την αναζωπύρωση του μίσους της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού υπενθύμισε δε σε όλους την αναγκαιότητα του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας .

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Μ.Μ.Στ.Ε - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ GRAN LOGGIA D' ITALIA degli A.L.A.M ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ
Την 11η Νοεμβρίου 2011 έλαβε χώρα στην έδρα της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας, στη Ρώμη, πανηγυρική συνεδρία σε Α' Συμβ. Βαθμό, για τον εορτασμό των 150 χρόνων (1861 - 2011) από την ένωση του Ιταλικού κράτους. Στην τελετή παρευρέθησαν αντιπροσωπείες Τεκτονικών δυνάμεων από όλη την Ευρώπη.


Την 12η Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο, με θέμα: "Η Ρώμη για τους Ιταλούς και οι Ιταλοί για τη Ρώμη, 1846 - 1871".

Ο Εθνικός Μεγάλος Διδάσκαλος και Μέγας Καγκελάριος Εξωτερικών Υποθέσεων του Υπάτου Συμβουλίου του Διεθνούς Τεκτ. Τάγματος "ΔΕΛΦΟΙ" Παναγιώτης Μουτζουράκης ηγήθηκε δωδεκαμελούς αντιπροσωπείας.


πηγή: Μεγ. Μικ. Στοά της Ελλάδος
Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Η Μεγ. Στοά της Μασαχουσέτης άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό


Στις 25 Φεβρουαρίου του 2012 , 230 Στοές της Μεγάλης Στοάς της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ άνοιξαν τις πόρτες τους στο κοινό προκειμένου να γνωρίσει ο κόσμος τι ακριβώς είναι η αδελφότητα.

Όπως δήλωσε ο Μεγ. Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Μασαχουσέτης , Richard Stewart, αν και πολλοί έχουν ακούσει για τους Ελευθεροτέκτονες λίγοι γνωρίζουν τι πραγματικά είναι.
 
Να σημειωθεί ότι η Μεγ. Στοά της Μασαχουσέτης αριθμεί πάνω από 36.000μέλη .

Σημ. Blog:Θα ήταν πολύ δημιουργικό παρόμοιες πρωτοβουλίες να γίνουν και από τις Ελληνικές Τεκτονικές Δυνάμεις προκειμένου και οι συμπατριώτες μας να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την αδελφότητα.

Κανονική Μεγάλη Στοά της Αϊτής


Η Κανονική Μεγάλη  Στοά της  Αϊτής  αναγνωρίστηκε από την Μεγάλη Στοά της Τσεχίας στις 25 Φεβρουαρίου του 2012.

πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Ξεκίνησαν οι εργασίες του 3ου Πανελλήνιου Συνέδριου Νεαρών ΤεκτόνωνΜε μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε χθες 17/3/2012 η 3η Πανελλήνια Συνάντηση Νέων Τεκτόνων που διοργανώνεται από την Μεγάλη Μικτή Στοά της Ελλάδος.
Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μ.Μ.Στ.Ε  αδ. Π. Μουτζουράκης  .
Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιελάμβανε τις εργασίες των Στοών τις οποίες παρουσίασαν οι νέοι Τέκτονες και προλόγισαν οι Σεβάσμιοι των Στοών.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν σήμερα.
Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αδελφούς και τις αδελφές οι οποίοι εργάστηκαν για να φέρουν σε πέρας μια τόσο σημαντική και ιδιαίτερη εκδήλωση.
Στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο είναι ότι στο  συνέδριο παραβρέθηκαν αδελφοί και από άλλες Τεκτονικές Δυνάμεις όπως την ΕΜΣτΕ, την ΜΣτΕ κ.α 

ΕΜΣτΕ. Μεγάλη Συνέλευση


Χθες 17/3/2012 πραγματοποιήθηκε η τριμηνιαία Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος κατά την διάρκεια της οποίας διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Μεγάλου Διδασκάλου.
Τις περισσότερες ψήφους έλαβε ο νυν Μεγάλος Διδάσκαλος αδ. Ι. Κ του οποίου η θητεία ανανεώθηκε για δύο ακόμη χρόνια.
Ευχόμαστε στον νέο Μ.Δ να έχει μια δημιουργική και ανεμπόδιστη θητεία.

 

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην άγνωστη ΑδελφήΔευτέρα 12 Μαρτίου.

Είχαμε  κοινές εργασίες με Στοά της  Μεγάλης Μικτής Στοάς της Ελλάδος. Πλήθος αδελφών κατέκλισαν την Στοά μέσα σε ένα εξαιρετικό κλίμα,με τάξη , ευπρέπεια και θετική ενέργεια όπως συμβαίνει στο σύνολο των Στοών της Μ.Μ.Στ.Ε.

Οι Σεβάσμιος, που ουσιαστικά μας φιλοξενούσε, είχε φροντίσει και την παραμικρή λεπτομέρεια.

Εμένα όμως από την πρώτη στιγμή της συνεδρίας το μυαλό μου ήταν αλλού.
Μόλις λίγα εκατοστά από την έδρα του Α’ Επόπτη που καθόμουν βρίσκονταν μια αδελφή που αντιμετώπιζε κινητικό πρόβλημα  και κάθονταν σε ειδικό καροτσάκι. Ήταν η πρώτη φορά που βρισκόμουν σε Στοά με αδελφό / αδελφή που αντιμετώπιζε παρόμοιο πρόβλημα. Προερχόμενος από Μεγάλη Στοά που είχε Αγγλικές παραδόσεις υπήρχε απαγόρευση σε άτομα με ειδικές ανάγκες να γίνονται Τέκτονες. Για να μην αδικώ όμως κανέναν ίσως δεν έτυχε κάποιο άτομο να της χτυπήσει την πόρτα διότι εκτιμώ , γνωρίζοντας την ευαισθησία των αδελφών , ότι δεν θα το αρνούνταν.

Όπως και να είχε για εμένα ήταν κάτι το πρωτόγνωρο.

Η αδελφή καθ’ όλη την διάρκεια της συνεδρίας παρακολουθούσε τις εργασίες με μια πραότητα που με εντυπωσίασε. Εξέπεμπε μια καλοσύνη ,μια θετική ενέργεια μοναδική.

Όταν κλήθηκα να παραδώσω την έδρα στην Α’ Επόπτη της άλλης Στοάς  ,χωρίς δεύτερη σκέψη, πήρα την θέση που βρίσκονταν ακριβώς πίσω της . Εκεί ήταν η πραγματική θέση που μου άξιζε. Πίσω της. Και ας μην το προέβλεπε το τυπικό. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να είναι μπροστάρηδες στη ζωή και να δείχνουν σε εμάς τους μεμψήμοιρους  βολεψάκιδες ότι η ζωή είναι ένας αγώνας. Αγώνας που οφείλει να δίνει κανείς με αξιοπρέπεια , δύναμη ψυχής και αγάπη.

Το βράδυ εκείνο είχα την τιμή να είμαι δίπλα της στο σχηματισμό της Τεκτονικής Αλύσου.  Ήταν η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε να μου γίνει.

Αδελφή μου σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και ας μην γνωρίζω το όνομά σου. Και ας μην έχουμε ανταλλάξει μια κουβέντα. Μου χάρισες μια από τις πιο έντονες Τεκτονικές μου στιγμές.

(Ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ στον Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη  του Διεθνoύς Τεκτονικού Τάγματος ΔΕΛΦΟΙ αδ. Β.Πάτκα και στο Μεγάλο Διδάσκαλο της Μ.Μ.Στ. Ε  αδ. Π. Μουτζουράκη για τον Τεκτονισμό που υπηρετούν και προωθούν. Έναν Τεκτονισμό ανθρώπινο , ουσιαστικό που βάζει πάνω από όλα και όλους τον ΑΝΘΡΩΠΟ).

Ραούλ Ντε Σιγούρα – 58 χρόνια στην υπηρεσία των Αδελφών

Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του 33 βαθμού για την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Ραφαήλ Ντε Σιγούρα γεννήθηκε στη Σμύρνη - από οικογένεια καταγόμενη από την Ισπανία - απ' όπου μετανάστευσε οικογενειακά στηνΑθήνα. Σπούδασε στο Δημόσιο Εβραϊκό Σχολείο Αθηνών, το 9° Γυμνάσιο Αθηνών και το Ιταλικό Λύκειο Αθηνών και συμπλήρωσε τις ανώτερες σπουδές του στις οικονομικές επιστήμες εκμανθάνοντας παράλληλα την Ιταλική, την Γαλλική, την Αγγλική και την Ισπανική γλώσσα. Ασχολήθηκε με το εμπόριο, την βιοτεχνία και αντιπροσώπευσε πολλούς μεγάλους οίκους βαρειάς Βιομηχανίας.

Κατά την διάρκεια της κατοχής ανέπτυξε αντιστασιακή δραστηριότητα για την οποία τιμήθηκε την 30η Δεκεμβρίου 1945 με τον Χαλκού Σταυρό.

Στον Τεκτονισμό εισήλθε την 18.3.1954 στην Στ. «Υψηλάντης», την 10.3.1955 έγινε ετ. και στις 9.2.1956 Διδ. Στα εργαστήρια του Σκωτικού Τύπου εισήλθε στις 20.5.1959 στο εργαστήριο Μυσταγωγία αρ. 5, στις 20.4.1965 στο εργαστήριο Φως αρ. 14, στις 14.2.1968 στο εργαστήριο Ιερουσαλήμ αρ. 1, στις 19.11.1975 (Σύνοδος 32°). Προήδρευσε επί 12 έτη του Αρείου Πάγου και 12 έτη της Συνόδου του 32°.Στις 8.4.1987 ανηγορεύθη Υπ. Μεγ. Γεν. Επιθεωρητής (33°) και προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Υπ. Συμβούλιο από πολλές θέσεις, ως του Μεγ. Θησ., από την οποία βοήθησε αποφασιστικά στην αύξηση των οικονομικών δυνατοτήτων του Υπ. Συμβουλίου .
Εξελέγη Ύπατος Μεγ. Ταξιάρχης τον Νοέμβριο του 2007 για τριετή θητεία.
Εκπροσώπησε πολλά Ύπατα Συμβούλια ξένων κρατών και προ τριετίας ανεκηρύχθη επίτιμος Μεγ.Ταξιάρχης για την Γαλλία και τιμήθηκε το 2005 για την φιλανθρωπική του δραστηριότητα από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (μέλος)
πηγή: http://www.supreme-council.gr

Δικαίωση του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχη

Η Ελληνική δικαιοσύνη απεφάνθη στο θέμα του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου για την Ελλάδα. Με την 2251/2011 απόφασή του το Πρωτοδικείο Αθηνών, απέκρουσε τις παρανομίες και δικαίωσε πλήρως τον νόμιμο πρόεδρο και του σωματείου ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ραφαήλ Ντε Σιγούρα.

Υπενθυμίζουμε ότι με την 4875/2009 απόφασή του το Πρωτοδικείο Αθηνών, είχε ακυρώσει τα όσα πρωτοφανή συνέβησαν εις το Ύπατο Συμβούλιο του 33 βαθμού, αναγνωρίζοντας σαν νόμιμο Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη του, τον Ραφαήλ Ντε Σιγούρα.
 
πηγή : Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων