Arnaud Beltrame – Ο ήρωας γάλλος αστυνομικός που έδωσε τη ζωή του για να σώσει τους ομήρους ήταν αδελφός

ο Arnaud Beltrame είχε μυηθεί στις τάξεις της το 2008 στη Στοά Respectable Lodge Jerame Bonaparte και στο βαθμό του διδασκάλου το 2012.

Συμμετοχή της ΜΣτΑΑΣΤ στην δεύτερη ετήσια εκδήλωση των Initiatory Encounters

Ιδιαίτερα ευχαριστημένη επέστρεψε η αντιπροσωπεία μας, της Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Ελλάδος, από την συμμετοχή της και στην δεύτερη ετήσια εκδήλωση των «Initiatory Encounters», που εφέτος έλαβε χώρα στην Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας στο διήμερο 3 και 4 Μαρτίου .

Ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου αδ. Παναγιώτης Θαλάσσης μιλάει για όλους και όλα σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη

Σήμερα έχουμε τη τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε τη συνέντευξη που έδωσε στο Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου αδ. Παναγιώτης Θαλάσσης.

Δελτίου Τύπου της Μεγάλης Στοάς του ΑΑΣΤ – Αντιπροσωπεία της Μεγάλης Στοάς στη Σερβία

....αντιπροσωπεία της Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Ελλάδος με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Μεγάλο Διδάσκαλο ανταποκρίθηκε στηνΠρόσκληση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Σερβίας

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Ιστορικό Αρχείο - Κωνσταντινούπολη 1862 - Στοά ΠΡΟΟΔΟΣ


Βολές κατά του Τεκτονισμού από τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ         Κείμενο κατά του Τεκτονισμού δημοσιεύει ο ΟΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ στο φύλλο της 25/5/2012 με αφορμή την εκδήλωση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος στην Κερκυρα.
         Μάλιστα ο συντάκτης του κειμένου , βαδίζοντας στα χνάρια του Μητροπολίτη Πειραιώς ζητάνα ληφθεί δράση από την Εκκλησία της Ελλάδος κατά του Τεκτονισμού με αποκορύφωμα την πρόταση για κλείσιμο όλων των Στοών.

Ακολουθεί το δημοσίευμα.


ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΜΑΣΩΝΙΑΣ//
ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Εἰς σκόπιμον «λήθαργον» ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία. Ἔντονοι προβληματισμοί ἀπό τήν ἀφωνίαν της. Τό ἱστορικόν της χρέος μέ ἀφορμήν τήν  προπαγανδιστικήν ὁμιλίαν ἀρχιμασώνου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Κερκύρας

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ εὑρίσκεται ὑπό κατάρρευσιν.
Πολιτικαί ἡγεσίαι, αἱ ὁποῖαι δέν πιστεύουν εἰς ἰδανικά, ἀξίας, εἰς θεσμούς
καί εἰς τόν Θεόν ἰσοπέδωσαν τά πάντα και ἐχρεωκόπησαν τό Κράτος. Αἱ ἡγεσίαι αὐταί
ὑπηρέτησαν τά συμφέροντα ξένων χωρῶν. Συμμετεῖχον εἰς συνωμοτικάς διά τά ἐθνικά
θέματα καί τήν πορείαν τῆς Χώρας λέσχας. Αἱ ἡγεσίαι αὐταί συνεπορεύθησαν μέ ἐχθρικάς
πρός τό δαιμόνιον καί τάς ἀξίας τῆς φυλῆς δυνάμεις. Ἐκινήθησαν ἐπί μίαν τριακονταε-
τίαν ἐναντίον θεσμῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι ταυτισμένοι μέ τήν πορείαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Διέ-
λυσαν καί κατέστρεψαν ὅτι ἐδημιούργησαν οἱ «Πατεράδες καί οἱ Παπποῦδες μας» μέ κόπον, ἱδρῶτα καί αἷμα. Ἐσυκοφάντησαν τό τρίφω- τον ἀστέρι τῆς ἀρχαιότητος: Πατρίς, Θρησκεία, Οἰκογένεια.Ἐψήφισαν νόμους μέ τους ὁποίους: κατεδίωξαν τήν ἐπιχειρηματικότητα, ἐδίωξαν ἀπό τήν Χώραν τάς ἐπιχειρήσεις, διέλυσαν τήν πολεμικήν βιομηχανίαν, κατέστησαν τά Ναυπηγεῖα διακοσμητικά, κατέστρεψαν τήν ἀγροτικήν οἰκονομίαν ἄνευ τῆς ὁποίας δέν δύναται νά ὑπάρξη ἀνάπτυξις τῆς οἰκονομίας, παρέδωσαν τούς θεσμούς τοῦ πολιτεύματος εἰς τά λεγόμενα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Προσάρμοσαν τούς θεσμούς και τούς νόμους εἰς τά μέτρα των καί εἰς τά συμφέροντα, τά ὁποῖα ὑπηρετοῦν, ἀφελλήνισαν τήν παιδείαν, ἠδιαφόρησαν διά τό δημογραφικόν πρόβλημα, ἐψήφισαν νόμους διαλυτικούς διά τόν θεσμόν τῆς οἰκογενείας, νομιμοποίησαν τάς ἐκτρώσεις μέ ἀποτέλεσμα να δολοφονοῦνται ἐτησίως τριακόσιες χιλιάδες
ἀγέννητα παιδιά, τά ὁποῖα ἀντικαθίστανται εἰς τήν Ἑλλάδα ἀπό τά παιδιά τῶν Ἀσιατῶν, τῶν
Ἀφρικανῶν καί ἄλλων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἰσέρχονται παρανόμως εἰς τήν Ἐλλάδα, ἐψήφισαν πληθώραν ἀντιεκκλησιαστικῶν νόμων εἰς τό ὄνομα τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ Κράτους, τό ὁποῖον ἐλεηλάτησαν μέ τήν πολιτικήν των.
Διέλυσαν καί παρέδωσαν τά κλειδιά τοῦ Κράτους εἰς τούς δανειστάς του, ἔβαλον συστη-
ματικῶς ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν συμβόλων ἀμφισβητοῦντες τήν προσφοράν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τό Γένος. Συστηματικῶς ἐκτύπησαν τόν θεσμόν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, διέλυσαν τά Σώματα Ἀσφαλείας καί ἐπέτρεψαν εἰς τάς δυνάμεις τοῦ ἐγκλήματος νά ἁλωνίζουν, νά ἐξευτελίζουν καί νά ἀτιμάζουν οἰκογενείας καί ἡλι-
κιωμένους. Ἐδίδαξαν τήν ἀναρχίαν καί τήν ἀσέβειαν ἐξισώνοντες τον υἱόν μέ τόν πατέρα, τήν θυγατέρα μέ τήν μητέρα. Ἐστράφησαν ἐναντίον τῶν ἡρώων, οἱ ὁποῖοι ἐπολέμησαν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος διά τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς Ἑλλάδος «βαπτίζοντες» τά ἱερά πρόσωπα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 ὡς Μασώνους. Ἐδίδαξαν ὅτι εἰς τήν σύγχρονον
ζωήν δέν ἔχουν οὐδεμίαν ἀξίαν αἱ ἀξίαι τῆς ἐργασίας, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐντιμότητος, ἀντικατέστησαν τάς ἀξίας καί τάς ἀρετάς τῶν Ἑλλήνων μέ τήν κλεπτοκρατίαν, τήν παράνομον ἀπόκτησιν χρημάτων, τόν εὔκολον πλοῦτον. Ἤνοιξαν τά σύνορα καί ἐπέτρεψαν νά εἰσέλθουν εἰς τήν Χώραν παρανόμως οἰκογενειάρχαι, βαρυποινῖται καί πρά-
κτορες ἀπό τήν ἀλλοδαπήν, ἐπέτρεψαν εἰς τά κυκλώματα τῆς σωματοεμπορίας  νά  μεταβάλουν  τήν Ἑλλάδα  εἰς  ἕνα  ἀπέραντον  «πορνεῖον», ἐπιβεβαιώνοντες, ἠθελημένως ἤ ἀθελήτως, τόν μακαρίτη Γεώργιον Παπανδρέου (τόν «Γέρον τῆς Δημοκρατίας»), ὁ ὁποῖος ἔλεγεν ὅτι τό Ἑλληνικόν Κοινοβούλιον εἶναι «πορνεῖον».
Μέ πληθώραν κινήσεων προσπαθοῦν νά πείσουν τόν λαόν ὅτι εἶναι ἀπάτριδες, ἀφοῦ τά ἐθνικά θέματα ὡς εἶναι τό Κυπριακόν, τό Αἰγαῖον, ἡ Θράκη ἔχουν ἀνακαλύψει τό δόγμα τῆς συγκατοικήσεως, τῆς συνδιοικήσεως, τῆς συνδιαχειρίσεως, τῆς συνεκμεταλλεύσεως. Τό κυ-
ριώτερον ὅμως: ἐπέτρεψαν τήν διάβρωσιν τοῦ Κράτους ἀπό τάς αἱρέσεις καί τήν Μασωνίαν.
Ἡ τελευταία φαίνεται πώς ἔχει διεισδύσει εἰς βάθος εἰς τόν κρατικόν μηχανισμόν, ἀφοῦ ἔχει τήν δυνατότητα να ἐπιβάλη τάς ἐπιθυμίας της καί νά λαμβάνη ἄδειαν διά τήν πραγματοποίησιν συναυλίας εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν εἰς τήν Κέρκυραν, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ὁ ἀρχιμασῶνος τῆς περιοχῆς προέβη εἰς προπαγανδιστικήν ὁμιλίαν. Εἰς τόν Ἱ. Ναόν εἰς τόν ὁποῖον ἔχουν τελεσθῆ θεῖαι Λειτουργίαι καί εἰς τήν Ἁγίαν Τράπεζαν ὑπάρχουν τά Ἱερά Λείψανα Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπραγματοποιήθη ὁμιλία τοῦ ἀρχιμασώνου τῆς νήσου. Αἰφνιδιάσθησαν οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί τῆς Κερκύρας, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν ὅλους τούς Μασώνους τῆς περιοχῆς. Δεν ἀνέμενον ὅμως μίαν τοιαύτην ἐνέργειαν. Δι᾽ αὐτό «κακολογοῦν» τον οἰκεῖον  Ἱεράρχην  τῆς  Κερκύρας. Ἀναρωτοῦνται:  «Μά  κανείς  δεν ἀντελήφθη τίποτε, διά νά ἀντιδράση; Ὁ ἱερός κλῆρος τῆς πόλεως τῆς
Κερκύρας δέν κυκλοφορεῖ εἰς τούς δρόμους, δέν ἐνημερώνεται, δεν ἐξεγείρεται;». Ἤ μήπως ἐξ εὐγενείας πρός τά πρόσωπα, ἐπειδή εἶναι τοπική κοινωνία, δέν προεβλήθησαν ἀντιστάσεις; Ἡ Μασωνία μέ την συναυλίαν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κερκύρας καί την προπαγανδιστικήν ὁμιλίαν τοῦ ἀρχιμασώνου ἐντός αὐτοῦ προέβη εἰς
ἐπίδειξιν δυνάμεως. Προέβαλε τό μήνυμα ὅτι δέν ἁλωνίζει μόνον εἰς τό Κράτος, ἀλλά καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ἡ ὑπόθεσις ἔπρεπε νά εἶχε προκαλέσει τήν δυναμικήν ἀντίδρασιν τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας.
Δέν τό ἔπραξε, Ἀπέφυγε νά καταδικάση τήν ἐνέργειαν, ἀλλά καί την Μασωνίαν. Ἐφοβήθη τήν Μασωνίαν καί δέν ἀντέδρασεν ἤ διεβρώθη ὑπό τῆς Μασωνίας καί μέλη τῆς Ἱεραρχίας ρίπτουν εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων παλαιοτέρας ἀποφάσεις τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας
συμφώνως πρός τάς ὁποίας ἡ  ἰδιότης τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ εἶναι ἀσυμβίβαστος μέ τήν ἰδιότητα τοῦ Μασώνου; Συμμετεῖχον εἰς τήν Μασωνίαν Ἀρχιερεῖς ὡς ὑποστηρίζει ἡ προπαγάνδα τῶν Μασώνων; Ἄν ὄχι ὀφείλει νά συνέλθη ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας καί:
1ον) Νά ἐπαναβεβαιώση ὅτι ἰσχύουν ὅλαι αἱ παλαιότεραι ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἡ Μασωνία ὑπηρετεῖ ἑωσφορικά τάγματα καί ὅτι εἶναι ἡ θρησκεία τοῦ Ἑωσφόρου. 2ον) Νά καταδικάση τήν Μασωνίαν καί νά διακηρύξη ὅτι οὐδέν μέλος της εἶναι μέλος τῆς Μασωνίας ἤ συμμετέχει εἰς τάς λευκάς ἑορτάς τῆς Μασωνίας (διότι πολλοί Ἱεράρχαι συμμετέχουν εἰς τάς ἐκδηλώσεις, πού ὀργανώνουν τά παρακλάδια τῆς Μασωνίας ὡς εἶναι οἱ Ρόταρυ κ.λπ). 3ον) Νά ζητήση τήν διάλυσιν τῶν Μασωνικῶν Στοῶν ὡς ἔπραξε πρό μηνῶν ἀπό τόν πρώην Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ. Δυστυχῶς δέν εἶχεν οὐδεμίαν ἐπίσημον συμπαράστασιν ὑπό τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. 4ον) Νά ζητήση ἀπό τους πολιτικούς, διαμορφώνουσα τό κατάλληλον κλῖμα, νά ἀποκηρύξουν δημοσίως τήν Μασωνίαν καί ὅποιος δέν τό πράξει νά μή γίνεται ἀπο-
δεκτός εἰς τούς Ἱερούς Ναούς.
Ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἀντιδράση, διότι ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ πιστοῦ λαοῦ πρός ὡρισμένα πρόσωπα τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας ἔχει κλονισθῆ ἐξ αἰτίας τῶν ὑπηρεσιῶν, τάς ὁποίας προσφέρουν εἰς τήν οἰκουμενιστικήν κίνησιν, εἰς τούς Παπικούς καί εἰς τάς προσπα-
θείας τῆς Νέας Ἐποχῆς διά τήν δημιουργίαν μίας νέας θρησκείας, τῆς Πανθρησκείας.
Ἀναμένομεν τήν ἀντίδρασίν Της διά τήν Μασωνίαν. Ἄλλως ἡ καχυποψία θά γίνη σαρωτική διά ὅλους τούς Ἱεράρχας. Καί κάθε «περίεργη» πρότασίς των θά ἀποδίδεται εἰς τήν Μασωνίαν. Ἤδη τό φαινόμενον αὐτό παρουσιάσθη εἰς τήν πρόσφατον συνεδρίασιν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ ἀφορμήν τήν ἐκδήλωσιν τῆς Μασωνίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τήν Κέρκυραν. Δύο Ἱεράρχαι, ὡς ἀπεκάλυψεν «ΤΟ ΠΑΡΟΝ», ἀντήλλαξαν βαρυτάτους χαρακτηρισμούς    ἕνας  ἐναντίον  τοῦ  ἄλλου,  λέγων    παλαιότερος  εἰς  τήν
Ἀρχιερωσύνην πρός τόν νεώτερον ὅτι εἶναι Μασῶνος, μέ ἀποτέλεσμα τήν δημιουργίαν μεγάλης ἐντάσεως. Ὅταν ἡ καχυποψία εἶναι ἐμφανής μεταξύ τῶν μελῶν τῆς Ἱεραρχίας καί ἔχομεν καί «ἐπεισόδια» εἰς τήν Σύνοδον (ὡς ἀνέγραψεν ἡ ἐφημερίς) τότε ὁ πιστός λαός τί θά εἴπη καί τί θά κάνη;
Γ.ΖΕΡΒΟΣ
 

Υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας η Στοά Lodge Acuarius Νο 1 της Μεγάλης Ανατολής της Ισπανίας.

Η Στοά Lodge Acuarius Νο 1 της Μεγάλης Ανατολής της Ισπανίας με έδρα την Βαρκελώνη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας από την Ισπανία.

Ψήφισμα των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

– Η παράδοση , η γλώσσα και η ιστορία πολεμούνται από τη Μασονία

Άρνηση του Πάπα να συναντήσει Τέκτονα Πρέσβη

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Il Messaggero, ο Πάπας αρνήθηκε να συναντήσει τον Πρεσβευτή του Λιβάνου στο Βατικανό Johnny Ibrahim

Δελτίο Τύπου της Μεγάλης Στοάς του Α.Α.Σ.Τ

Σε κλίμα χαράς και προσμονής καλόδεκτων εξελίξεων άρχισαν από τους αδελφούς οι εργασίες διαμόρφωσης του νέου περικαλλούς τεκτονικού μεγάρου στην περιοχή του Π. Άρεως

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Κεντρικής Βορείου Ελλάδος

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Κεντρικής Βορείου Ελλάδος της ΕΜΣτΕ