Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Τα Αρχαία Καθήκοντα-Βασιλικόν Έπος (The Regius Poem )

Η παρουσίαση του χειρογράφου αυτού πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο του Λονδίνου το 1757 από τον βασιλέα Γεώργιο II της Αγγλίας. Το 1840 ο J.O.HalliwellΙ επιμελήθηκε την πρώτη του έκδοση. Για τους λόγους αυτούς το κείμενο έχει γίνει γνωστό είτε σαν Βασιλικόν Έπος - The Regius Poem - είτε σαν Χειρόγραφο του Halliwel. Σημειώνεται ότι δεν τεκμηριώνεται ότι ο τελευταίος υπήρξε ελευθεροτέκτων.
Γραμμένο σε πρωτόγονο και χωρίς αισθητική στίχο, το Βασιλικόν Έπος θεωρείται ως το παλαιότερο ταυτοποιημένο ως τεκτονικό αγγλικό κείμενο. Από το λεκτικό του εικάζεται ότι το συνέταξε άγγλος ιερωμένος, που πρέπει να είχε πρόσβαση σε προγενέστερα τεκτονικά κείμενα. Η μεγάλη του αξία συνίσταται όχι μόνον στο ότι οδηγεί στην συναγωγή ιδιαίτερα σημαντικών συμπερασμάτων σχετικά με τα πρώτα βήματα και την οργάνωση της συντεχνίας στην Αγγλία αλλά και στο γεγονός ότι πολλά από τα οριοθέσια που αναφέρονται σε αυτό επιβιώνουν με κάποια μορφή στα σημερινά τυπικά. Σύμφωνα με τον Halliwell το κείμενο γράφτηκε φθίνοντος του Μου αι., δηλαδή το 1390 μ. Χρ. Άλλοι θεωρούν ότι είναι παλαιότερο και ότι ανάγεται στην εποχή της βασιλείας του Athelstane (925-939 μ.Χρ.). Το ποίημα αποτελείται από 794 στίχους και αρχίζει με την φράση: Hic incipiunt constituciones artis gemetriae secundum Eucyldem.- Σύμφωνα με τον Ευκλείδη αυτές είναι οι θεμελιώδεις αρχές της τέχνης της Γεωμετρίας. Το έπος διακρίνεται σε πέντε (5) μέρη:
• Πρόλογος,
• Καταστατικό Άρθρα,
• Πρόσθετοι Κανόνες,
• Μία άλλη Διάταξη της Τέχνης της Γεωμετρίας, και
• Η Τέχνη των Τεσσάρων Εστεμμένων.
Σημασία έχει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το κείμενο (α) συντάχθηκε στην παλαιότερη αγγλική γλώσσα και (β) όταν ακόμη η αγγλική εκκλησία ήταν Καθολική. Τα μεταγενέστερα κείμενα (βλπ πρόλογο του παρόντος) έχουν Προτεσταντικό χαρακτήρα, πολλά δε συνετάγησαν κατά το δεύτερο ήμισυ του 16ου αι. μ.Χρ., δηλαδή κατά την εποχή του Εδουάρδου VI (1537-1553 μ.Χρ.) και της Ελισάβετ Ι (1558-1603 -•Χρ.).
Πηγή:Π. Κ, Περιγιαλιώτης