Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

H Ιερά Βασιλική Αψίς

Η πρώτη αναφορά σε σύγχρονα γραπτά για την Ιερά Βασιλική Αψίδα βρίσκεται στο Γιούγκαλ της Ιρλανδίας το 1743. Το 1794 γίνεται πάλι λόγος για αυτή στο έργο του Δρ Δασσιγνύ <<Σοβαρά και αμερόληπτος εξέτασις περί αιτίας της παρούσης καταπτώσεως του Ελευθεροτεκτονισμού εν Ιρλανδία>>. Εκεί αναφέρει την ύπαρξη της Βασιλικής Αψίδος Τεκτόνων στην Υόρκη, απ ΄όπου ο βαθμός αυτός εισήχθη και στο Δουλβίνο. Ακόμη ότι ήταν γνωστός και ασκείτο στο Λονδίνο και ότι τα μέλη του ήσαν οργανωμένο σώμα ανθρώπων οι οποίοι είχαν διέλθει από την έδρα.

Έχουμε σημειώσει ήδη πως η Βασιλική Αψίδα συνδέονταν παλαιότερα με τον 3ο Βαθμό και ο Μαρκ με το 2ο. Και τα δύο αυτά τελετουργηκά τμήματα φαίνεται ότι περιλαμβάνοντο στο σώμα των παραδόσεων που έφθασε μέχρι τον Άντερσον το 1717, και ότι στους βαθμούς αυτούς εργάζοντο ιδιαίτερα μερικές στοές από πολλά χρόνια, αν και δεν φαίνονται και τυπικά εγκεκριμένοι από τη Μεγάλη Στοά. Η πρώτη εξωτερική μνεία για το βαθμό του Μαρκ γίνεται στο βιβλίο των πρακτικών ενός Περιστυλίου Βασιλικής Αψίδος στο Πόρτσμουθ το 1769. Η προσεκτική μελέτη των υπαρχόντων τυπικών και των δύο αυτών βαθμών δείχνει ότι παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις Αγγλικές , Σκωτικές και Ιρλανδικές εργασίες. Είναι φανερό ότι και εδώ πρόκειται για κληρονομιά πολλών γραμμών παραδόσεως. Ο Α.Ε Waite μνημονεύει ένα τυπικό της Αρχαίας Στοάς Μαρκ στην Υόρκη , που είχε στην κατοχή του, και που διαφέρει σχεδόν τελείως από όλα τα σημερινά τυπικά. Όταν όμως έχουμε υπ' όψη τον αριθμό και την ποικιλία των παραδόσεων τις οοποίες μας κληροδότησαν οι αιώνες, δεν δυσκολευόμαστε να εξηγήσουμε τις διαφορές ανάμεσα στο τυπικό των << Αρχαίων>> και των <<Νεωτέρων>>
Πηγή: C.W. Leadbeater H μυστική ιστορία του Τεκτονισμού