Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2008

Ποιός είναι ο κοινωνικός στόχος του Ελευθεροτεκτονισμού;

Ο κύριος κοινωνικός στόχος του Ελευθεροτεκτονισμού είναι η συνεχής προσπάθεια για αυτοβελτίωση και η δράση για την ειρηνική και βαθμιαία αναβάθμιση ατόμων και κοινωνιών. Ως υπέρτατα αγαθά ο Ελευθεροτεκτονισμός θεωρεί την ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και λόγου και επομένως αποδοκιμάζει κάθε μέσο που δημιουργεί ή ευνοεί καταστάσεις αντιθέτους προς αυτήν. Παράλληλα προβάλει το χρέος της αμύνης υπέρ παντός αδικουμένου ή καταπιεζομένου. Η επίτευξη του στόχου αυτού γίνεται με την υποχρέωση του Ελευθεροτεκτονσμού και των μελών του να σέβονται απόλυτα τους νόμους της χώρας όπου ζουν και εργάζονται. Τα μέλη του πρέπει να εκτελούν επιμελώς τα καθήκοντά τους ως πολίτες, ως μέλη της οικογενείας τους, και ως εργαζόμενοι.
Πηγή:http://www.nglgreece.org