Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

Μύστης

Ο όρος «μύστης» -εκ του μύω (μυ-mutus = άφωνος) = κλείω το στόμα ή τα μάτια- παραλήφθηκε από τα αρχαία μυστήρια, στα οποία σήμαινε ή τον μυημένο με την εσωτερική τους διδασκαλία, για την οποία ήταν υποχρεωμένος να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια ή αυτόν που είχε κλειστά τα μάτια και δεν μπορούσε ακόμα να δει τα ορώμενα στα μυστήρια, σ' αντίθεση με τον επόπτη των μυστη­ρίων.
Οι Νεοπλατωνικοί έδωσαν στη λέξη «μύστης» σημασία σύμφωνη με το μυστικισμό της φιλοσοφίας τους, γιατί σ' αυτούς σήμαινε αυτόν που έχει κλειστές τις αισθήσεις στα εγκόσμια. Έτσι, ο Ησύχιος λέει: «Μύσται εκ του μύω-μύοντες γαρ τας αι­σθήσεις και έξω των σαρκικών φροντίδων γενόμενοι, ούτω τας θείας αναλάμψεις εδέχοντο».
πηγή: Αρχαια Ελληνικά Μυστήρια Γεώργιος Σιέττος