Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΣΩΝΙΑ; ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ (ΤΩΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) ΚΗΡΥΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αγαπητοί φίλοι
Διαβάζοντας κανείς τις παρακάτω τοποθετήσεις αντιλαμβάνεται όχι μόνον την αντιπάθεια αλλά και την έχθρα που βγάζουν κάποιοι <<άνθρωποι του θεού>> ενάντια στον Τεκτονισμό. Το άσχημο όμως είναι ότι οι τοποθετήσεις τους αυτές δεν είναι προϊόν γνώσης και έρευνας αλλά σκοπιμοτήτων . Καλό είναι λοιπόν τέτοια αντιτεκτονικά κείμενα να γίνονται γνωστά ώστε να μπορεί ο σκεπτόμενος άνθρωπος να διαπιστώνει ‘’εξ ιδίων όμμασι’’ εάν χρίζουν προσοχής και σοβαρής αντιμετώπισης.


Ἡ Μασωνία, ὅπως πολλές φορές γράψαμε στά “Πνευματικά Θησαυρίσματα” ἔχει πολεμήσει φοβερά τήν Ἐκκλησία του Χριστοῦ εἰς τόν αἰῶνα μας. Καί μόνον τό νεοημερολογιτικόν σχίσμα πού ἐδημιούργησε μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ Παπικοῦ Ἑορτολογίου εἶναι ἱκανό νά μᾶς κάνη νά καταλάβουμε τό μέγεθος της ὑπουλότητος τῆς Μασωνίας.


Τελευταῖα ὅπως διαβάσαμε στόν τύπο, ὁ “Μέγας Διδάσκαλος” τῆς Στοᾶς τῶν Μασόνων Χρῆστος Μανέας, εἶπε τό Σύμβολο τῆς Πίστεως σέ νεοημερολογίτικο Ναό. Τοῦτο ἀποτελεῖ ἀπόδειξιν, ὅτι ὁ νεοημερολογιτισμός ἀνέχεται τόν Μασονισμόν καί ὅτι ὑπάρχει μυστική ἐσωτερική διασύνδεσις τῆς Μασωνίας μετά μελῶν τῆς νεοημερολογιτικῆς Ἐκκλησίας.


Πολλοί ὅμως ἀγνοοῦν τί εἶναι ἡ Μασωνία. Γι’ αὐτό στό ἄρθρο αὐτό θά γράψουμε γενικά τινά περί Μασωνίας. Ἐγράφησαν στά πλαίσια τῶν ἀντιαιρετικῶν ὁμιλιῶν.

Τί εἶναι ἡ Μασωνία;

Η Μασωνία εἶναι μιά μυστική σκοτεινή διεθνής θρησκευτική ὀργάνωση στήν ὑπηρεσία τοῦ Σιωνισμοῦ. Ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἵδρυμα “πρός εὐόδωσιν ἔργων εὐποιϊας, ἰδία δέ περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παίδων”. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού κατατάσσεταῖ στίς μυστικές σκοτεινές δυνάμεις, γιατί ἐνώ ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι φιλανθρωπική ὀργάνωση στήν πραγματικότητα εἶναι θρησκευτική ἀναβίωση τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρικῶν μυστηρίων, εἶναι δηλαδή ὄχι μονάχα θρησκεία ἀλλά καί ἀντιχριστιανική.


Τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού συνιστοῦν τό θρησκευτικό χαρακτήρα τοῦ Μασονισμοῦ μποροῦν νά συνοψιστοῦν ὡς ἑξῆς:

I.- Ὅπως ὅλες ὁι θρησκεῖες, ἔχει καί ὁ Μασονισμός τούς δικούς τοῦ τόπους λατρείας, τίς στοές, πού δέν εἶναι παρά ναοί μέ βωμούς, θυμιάματα, λαμπάδες.
II.- Ἔχει δικές του τελετές μέ λατρευτικό περιεχόμενο, ὅπως εἶναι ἡ τελετή τῆς υἱοθεσίας λυκιδέως, πού ἀντιστοιχεῖ μέ τό χριστιανικό βάπτισμα, ἡ τελετή τῆς συζικῆς ἀναγνωρίσεως, πού εἶναι κάτι ἀνάλογο μέ τό μυστήριο τοῦ γάμου, τό τεκτονικό μνημόσυνο, τά εγκαίνια τοῦ τεκτονικοῦ ναοῦ.
III.- Ἔχει δικά του τελετουργικά τυπικά καί δικούς τοῦ “ἱερεῖς” τούς μασόνους ἐκείνους πού ἔχουν προχωρήσει στά διάφορα στάδια τῆς μυήσεως.
IV.- Ὑπάρχουν μασόνοι, οἱ ὁποῖοι σέ δημοσιεύματά τους ἔχουν ὁμολογήσει, ὅτι ὁ Μασονισμός ἀποτελεῖ θρησκεία, τήν ὁποία μάλιστα χαρακτηρίζουν ὡς “τήν μεγαλυτέραν θρησκείαν” “παγκόσμιον θρησκείαν” κ.τ.λ.

Λέγεται καί Τεκτονισμός ἤ Ἐλευθεροτεκτονισμός, γιατί ἔχει τήν ἀρχή του στά σωματεῖα τῶν Τεκτόνων (οἰκοδόμων ἤ Massones) τοῦ Μεσαίωνα. Αὐτά ἦταν κλειστές ὀργανώσεις πού εἶχαν μεταξύ τους μυστικά σημεῖα, γιά νά ἀναγνωρίζονται καί νά ὑποστηρίζονται. Ἔτσι ἔχει κληρονομήσει ἕναν κλειστό καί μυστικό χαρακτήρα. Τά μέλη του τά δεσμεύει μέ πολλούς ὅρκους για νά μή φανερώσουν τά μυστικά του. Ὁ υποψήφιος μασόνος ὁρκίζεται νά τηρήσει ἀπόλυτη σιγή γιά ὅσα θά δεῖ καί θά ἀκούσει μέ ὅρκους σάν τόν ἀκόλουθο: “Ὁρκίζομαι οὐδέποτε νά ἀποκαλύψω τά μυστήρια τοῦ βαθμοῦ τούτου (18ος ἀπό τούς 33), νά τηρήσω δέ αὐστηρῶς τούς νόμους καί τούς κανονισμούς τοῦ Τάγματος, ὑπακούων τυφλῶς”. Δέν περιορίζεται ὅμως μόνο στούς ὅρκους, ἀλλά ἀπειλεῖ καί μέ τιμωρία, ἄν ἀποκαλυφθεῖ κάτι. Κατά τό τυπικό τοῦ Α’ βαθμοῦ μυήσεως ὁ ὑποψήφιος στέκεται στό μέσο δύο μασόνων, πού κρατοῦν ξίφη καί ὁ μασόνος ἰερέας λέει: “Τά ξίφη ταῦτα φέρουσι ἐχθροί ἄσπονδοι τοῦ ψεύδους, ἕτοιμοι νά βυθίσωσι τοῦτο καί κατά σοῦ, ἄν ποτέ παραβῆς τάς ὑποσχέσεις σου”.


Πρέπει νά τονισθεῖ ὅμως καί ἡ ἀντιχριστιανικότητα τῆς Μασονικῆς διδασκαλίας, πού σκοπός της εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς θεότητας τοῦ Ἰ. Χριστοῦ, σύμφωνα μέ τήν ἑβραϊκή διδασκαλία, ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶναι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὅπως τόν πιστεύει ἡ Ὀρθοδοξία καί ὅτι εἶναι ἀπλά ἕνας μεγάλος δάσκαλος, ὅπως ὁ Σωκράτης, ὁ Προμηθέας, ὁ Μωϋσῆς, ὁ Βούδας. Στό βιβλίο τοῦ μαθητοῦ, πού εἶναι τό ἀλφαβητάριο τῆς Μασονίας γράφεται: “Ὁ τεκτονισμός εἶναι ἡ συνέχεια τῶν Ἀρχαιοτάτων Μυστηρίων τῆς Ἀσίας, τῆς Αἰγύπτου καί τῆς Ἑλλάδος καί ἔχει τούς ἴδιους μέ ἐκεῖνο σκοποὐς καί προορισμό... Ὁ σημερινός τέκτων γνωρίζει καλά ὅτι ἡ μὐησίς του στά τεκτονικά μυστήρια τόν ἔκαμε τέκτονα ὅμοιο μέ τόν Ποσειδῶνα καί τόν Ἀπόλλωνα καί τόν Ἀμφίωνα καί τό Χριστό”. Οἱ Μασόνοι ὅμως ἀρνοῦνται καί τήν Ἁγία Τριάδα. Στόν “Πυθαγόρα” τοῦ 1885 γράφονται τά ἑξῆς: “Ὁ Χριστός.... οὐδέποτε ὡμίλησε περί τῆς Χριστιανικῆς Τριάδος, ἥτις ἄλλως δέν θά ἦτο ἄλλο, εἰ μή ἀπομίμησις τῆς Τριάδος τῶν Ἰνδιῶν, τῶν Χαλδαίων ἤ τῶν Αἰγυπτίων. Ἡ Χριστιανική τριάς εἶναι ἱερατική ἐπινόησις”. Οἱ μασονικές ἀρχές εἶναι κράμα ἀρχαίων εἰδωλολάτρικῶν μυστηρίων, θρησκευτικῶν αἱρέσεων καί ἑβραϊκῶν στοιχείων. Γι’ αὐτό καί ἔχει χαρακτήρα συγκρητιστικό μέ πανθεϊστικές τάσεις.


Στό τυπικό τοῦ 30ου βαθμοῦ τῆς Μασονίας διδάσκεται ἡ αἵρεση τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καί σπείρεται ἡ ἀμφιβολία γιά τήν άλήθεια τοῦ Χριστιανισμοῦ πού τίθεται στήν ἴδια γραμμή μέ τίς ἄλλες θρησκεῖες: “Ἕτερον πόρισμα τῆς διδασκαλίας ἡμῶν εἶναι ὅτι πάντα τά μεταφυσικά συστήματα τείνουσι νά φθάσωσι προς τήν ἀπόλυτον πραγματικότητα, οὐδέν ἐν τούτοις δύναται νά εἴπη ὅτι κατέχει τήν τελικήν καί πλήρη ἀλήθειαν”.


Επίσης σύμφωνα μέ τό Τυπικό τοῦ 18ου βαθμοῦ γίνεται βεβήλωση τῆς Μ. Πέμπτης μέ ὑποχρεωτικό γεῦμα στή Στοά, ὅπου σέ Τράπεζα σέ σχῆμα σταυροῦ “παρατίθεται ὁλόκληρος ἀμνός ἐψημένος”. Ἡ ὅλη αὐτή τελετή (ἡ ὥρα καί μέρανύχτα τῆς Μ. Πέμπτης - ἡ κατανάλωση κρέατος σε μέρα μεγάλης νηστείας, ἡ τέλεση τοῦ σημείου τοῦ σταυροῦ ἀπό τούς συνδαιτημόνες μέ τό ποτήρι τοῦ κρασιοῦ - ἀσεβής ἀπεικόνιση τῆς Θείας Κοινωνίας.) εἶναι σατανική, ἀπαράδεκτη γιά ὀρθόδοξους χριστιανούς μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Δυστυχῶς ὡς Μασῶνοι ἀναφέρονται καί οἱ Πατριάρχες Κων/πόλεως: Βασίλειος ὁ Γ’, Μελέτιος Μεταξάκης, Ἀθηναγόρας κι’ ὁ Ἀλεξανδρείας Φώτιος. Οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Ἀθηνών: Χρύσανθος Δωρόθεος, Χρυσόστομος. Οἱ Μητροπολίτες: Σάμου Εἰρηναῖος, Κεφαλληνίας Δόριζας, Καστοριᾶς Ἰωακείμ, Παριναξίας Χερουβείμ καί “οὐκ ὀλίγοι” ἄλλοι (“Τεκτονικό Δελτίο” ὑπ’ ἀριθ. 74-75/1967 σελ. 301 καί ὑπ’ ἀριθ. 90/1970).


Τέλος, ὁ Μασονισμός διδάσκει ὅτι ή ἐλευθερία σκέψεως καί συνειδήσεως εἶναι ὕπατο ἀγαθό. Καί ὅμως κανένας λόγος δέν ἐκφωνεῖται στίς μασονικές στοές, ἄν προηγουμένος δέν ἐγκριθεῖ ἀπό κάποιον ἀνώτερο. Οὔτε ἐπιτρέπουν καμιά δημοσίευση πάνω σέ μασονικά θέματα χωρίς ἔγγραφη ἄδεια. Πώς λοιπόν συμβιβάζεται ἡ ἐλευθερία τῆς σκέψεως μέ τήν λογοκρισία αὐτῆ; Καί πού ὑπάρχει ἐλευθερία συνείδησης, ὅταν ἐκεῖνως πού μυεῖται στή Μασονία δεσμεύει μέ ὅρκο τή συνείδησή του καί μάλιστα πρίν νά δεῖ καί νά ἀκούσει;


Γίνεται λόγος καί γιά ἰσότητα. Ἀπο τό Μασονισμό ὅμως ἀποκλείονται οἱ γυναῖκες, οἱ μαῦροι, οἱ ἀμόρφωτοι, οἱ φτωχοί.


Γενικά ὁ Μασονισμός ἀποτελεῖ θρησκευτικοῦ χαρακτῆρα σύστημα τοῦ ὁποίου ἡ μυστικότητα δέ συμβιβάζεται μέ μιά ἐποχή ὅπως ἡ δική μας πού ἀπαιτεῖ φῶς καί διάλογο.


Εἶναι ἕνα ἀντίχριστο σύστημα, κατασκεύασμα τῶν ἀντιθέων Ἑβραίων. Τό κατασκεύασαν μέ ἕνα καί μοναδικό σκοπό. Νά ἀφανίσουν τήν Χριστιανικήν Πίστιν.Πηγή:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗCΑΥΡΙCΜΑΤΑ
ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
ΕΤΟΣ 3ον
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ: 147
ΜΑΡΤΙΟΣ 1988