Τετάρτη, 26 Δεκεμβρίου 2007

H Σταση της Ελληνικής Εκκλησίας

Πολλές φορές η επίσημη Εκκλησία επιτέθηκε εναντίον του Τεκτονισμού θέτοντας το ζήτημα ότι ο Τεκτονισμός είναι θρησκεία, ότι οι αρχές του αντίκεινται στη διδασκαλία της Ορθοδοξίας και ότι είναι ασυμβίβαστο να είναι κανείς Χριστιανός Ορθόδοξος και Τέκτονας.
Σχετικά με το ζήτημα αυτό η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος, θέλοντας να έχει υπεύθυνη και επιστημονική άποψη, απευθύνθηκε το 1933 στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιτροπή που ανέλαβε την εξέταση του ζητήματος κατέληξε στα εξής συμπεράσματα που υπέγραψαν έξι από τους επτά καθηγητές:
1) <<Ο Μασονισμός δεν είναι θρησκευτική οργάνωσις , ουδέ σωματείον επιδιώκον θρησκευτικούς σκοπούς.
2) Ο Μασονισμός δεν έχει αντιθρησκευτικόν ούτε αντιχριστιανικόν χαρακτήρα.
3) Οι ηθικαί αρχαί του Μασονισμού δεν δύνανται να θεωρηθούν αντιστρατευόμεναι προς τα του χριστιανισμού.
4) Χαρακτηριστικόν στοιχείον της Μασονικής ηθικής είναι ο πόλεμος κατά του υλισμού.
5) Η ελευθερία ερεύνης την οποία ζητεί ο Μασονισμός , έχει και αυτή τα όριά της εφόσον δεν ανέχεται αθεϊαν και επιβάλλει την τήρησιν του ηθικού νόμου.
6) Ουδείς λόγος υπάρχει ίνα η Εκκλησία αναλάβη αγώνα κατά του Μασονισμού, ο οποίος αντενδεικνύεται και δη εις εποχήν κατά την οποίαν αγώνες υψίστης σπουδαιότητας εναντίων δεδηλωμένων εχθρών του κοινωνικού και θρησκευτικού καθεστώτος δέον να προκαλέσωσιν αμέριστον την προσοχήν της Εκκλησίας>>.

Η Ιερά Σύνοδος όμως αντιπαρήλθε την εισήγηση αυτή και ασπάστηκε τις απόψεις του καθηγητή Π.Μπρατσιώτη που μειοψήφησε, και προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση που υπέγραψαν 67 αρχιερείς , αντίθετης κατεύθυνσης από όσα κατέθεσε η επιτροπή των καθηγητών της Θεολογικής Σχολής.
Στο επίσημο αυτό έγγραφο η Εκκλησία αποφαίνονταν ότι <<η Μασονία αποτελεί αναβίωσιν και συναίχειαν της αρχαίας ειδωλολατρίας εκ της οποίας έχει την καταγωγήν>>.

*Απόσπασμα από το περιοδικό ''Αλχημιστής΄΄