Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Παρουσία της Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Ελλάδος στην Μεγάλη Συνέλευση των Τεκτόνων του Σήματος της Γερμανίας


Το Σάββατο 28 Ιουνίου 2014 έγινε στο Bad Iburg της Γερμανίας η Ετήσια Μεγάλη Συνέλευση της «Περιφερειακής Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Γερμανίας» (υπό την Αγγλική δικαιοδοσία).

Μετά από σχετική πρόσκληση, παρέστη ο Μέγας Διδάσκαλος  της Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Ελλάδος, Σεβτ.Αδ. Αλέξανδρος-Ιωάννης Μπάσης, συνοδευόμενος από τον Μέγα Νομοφύλακα. 

Πέραν της Ελληνικής Εκπροσωπήσεως παρέστησαν οι Περιφερειακοί Μεγάλοι Διδάσκαλοι της Ολλανδίας και του Βελγίου συνοδευόμενοι υπό Περιφερειακών Μεγάλων Αξιωματικών, καθώς επίσης και ο Αντιπρόσωπος στην Γερμανία του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου της Σκωτίας. 

Πηγή: markandmariner.gr