Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2008

Τεκτονικός Αποκρυφισμός

Οι οπαδοί του διατεί­νονται πως "ο κάθε άνθρωπος είναι ουσιαστικά θείος, αληθινός σπινθήρας απ' το Πυρ του Θεού, ο οποίος εξελίσσεται βαθμιαία προς ένα ένδοξο και λαμπρό μέλλον, την επιστροφή κι ένωση με το Θεό" (C.W Leadbearth "Η μυστική του Τεκτονισμού", σελ. 8). Κατ' αυτούς, η πρόο­δος τους συντελείται με διαδοχικές καθόδους μέσα σε γήινα σώματα προς απόκτηση πείρας κι επανόδους σε κόσμους και πεδία, αόρατα για τους φυσικούς οφθαλμούς. Οι Αποκρυφιστές Μασό-νοι λένε πως ανακαλύπτουν ότι η πρόο­δος αυτή διέπεται από νόμο αιώνιας δικαιοσύ­νης, η οποία αποδίδει σε κάθε άνθρωπο ακρι­βώς τους καρπούς των έργων του, χαρά για το καλό και οδύνη για το κακό" (στο ίδιο). Ο Τεκτονικός Αποκρυφισμός κατάγεται απ' ευ­θείας απ' τα Αιγυπτιακά Μυστήρια, που υπήρ­ξαν η ψυχή της Θρησκείας και γεννήτορες και πρότυπα των μυστικών σχολών σ' άλλες γειτο­νικές χώρες. Κατά τους Τέκτονες αποκρυφιστές οι ιδέες τους βασίζονται "στις αγνές αρχές της ευλάβειας και της αρετής, γιατί χωρίς την άσκη­ση της ηθικής στον καθημερινό βίο είναι αδύνα­τη η αληθινή πνευματική πρόοδος".
Πηγη: Αιρέσεις και Δόγματα, Δ.Χαλιβελάκης, Εκδ.Φλώρος