Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Διάγγελμα του Υ.Μ.Τ αδ. Λ.Λεφάκη


Επί τη ευκαιρία της 144ης επετείου της ιδρύσεως του Υπάτου Συμβουλίου του 33° και τελευταίου βαθμού δια την Ελλάδα του Α.'.Α.'.Σ.'.Τ.'. ο Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. κραταιότ.'. αδ.'. Λ. Λεφάκης, 33° εξέδωσε το κάτωθι Διάγγελμα:

Πηγή: http://www.supreme-council.gr/news.html