Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Ο Τεκτονισμός στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών.


Ο Τεκτονισμός εκπροσωπείται στο ECOSOC  (Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών) μέσω του CLIPSAS.
Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (αγγλικά: United Nations Economic and Social Council - ECOSOC) είναι ένα από τα χαρακτηριζόμενα ως κύρια όργανα του ΟΗΕ, του οποίου η σύσταση, οι επιμέρους αρμοδιότητες και τα καθήκοντα προβλέπονται από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ εκτός από την επιδίωξη της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας επιδιώκει και την ευημερία των ατόμων. Για το σκοπό αυτό ο Καταστατικός Χάρτης του Οργανισμού περιέλαβε διατάξεις για διεθνή οικονομική και κοινωνική συνεργασία. Η παρακολούθηση και η εφαρμογή αυτών ασκείται από το εν λόγω Συμβούλιο. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο αυτό, (ΟΚΣ), είναι το «καθ΄ ύλην» αρμόδιο όργανο του ΟΗΕ που συντονίζει το οικονομικό και κοινωνικό έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Ειδικότερα στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται συστάσεις και εισηγήσεις δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν σχέση κυρίως με θέματα ανάπτυξης, παγκόσμιου εμπορίου, εκβιομηχάνισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, δικαιώματα του ανθρώπου, ισότητας των φύλων, κατάστασης των γυναικείων πληθυσμών, κοινωνικής πρόνοιας, ανάπτυξης επιστήμης και τεχνολογίας, πρόληψης του εγκλήματος, καθώς και πλήθος άλλων οικονομικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Από την άλλη το CLIPSAS αποτελεί το διεθνή θεσμό αναφοράς των φιλελευθέρων και αδογματικών Ταγμάτων . Το CLIPSAS στα πρώτα 50 χρόνια της ζωής του συγκέντρωσε περισσότερες από 65 τεκτονικές δυνάμεις από το φιλελεύθερο τεκτονικό χώρο που εργάζονται στις περισσότερες χώρες της Υφηλίου. Έφερε σε επικοινωνία τους Ελευθεροτέκτονες από τη Νότιο και Βόρειο Αμερική μέχρι την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.  Σήμερα στο CLIPSAS συμμετέχουν 106 Τεκτονικές Δυνάμεις.

Έτσι, άσκησε και ασκεί το ρόλο του συνδέσμου (liaison) μεταξύ των Ταγμάτων και υποστηρίζει την μεταξύ τους επικοινωνία που προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό του. Επίσης απαίτησε και εφήρμοσε μεταξύ των Ταγμάτων-Μέλη του την Αρχή της απολύτου ελευθερίας της συνειδήσεως και αποδέχθηκε όλες τις ελευθεροτεκτονικές παραδόσεις, τύπους και δοξασίες και εργάσθηκε για την αποκατάσταση των αδελφικών σχέσεων όλων των Ελευθεροτεκτόνων και την ανάπτυξη της αμοιβαίας ανοχής.


Ο αδ. Ο Marcel Laurent θα είναι ο εκπρόσωπος του CLIPSAS στην ECOSOC kai θα συμμετάσχει σε 9 συνεδριάσεις του ΟΗΕ ετησίως: 3 στη Γενεύη, 3 στη Βιέννη και 3 στη Νέα Υόρκη.

πηγή:ΕΠΤΕ