Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥΥΠΑΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΚΤΟΝΙΚΟ FORUM


Γνωστοποιούμε στους Έλληνες και στις Ελληνίδες Διδασκάλους Ελευθεροτέκτονες ότι προχωρήσαμε στην ίδρυση

ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ

Η οποία θα επιτελεί παραδοσιακό Ελευθεροτεκτονικό έργο και θα προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να ιδρυθεί και λειτουργήσει το

ΥΠΑΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ

Το ΥΠΑΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ θα λειτουργεί, κατά τις παραδόσεις του τύπου και τους νόμους της πολιτείας και θα δέχεται ως μέλη άνδρες και γυναίκες διδασκάλους Ελευθεροτέκτονες, διακρινόμενους επί σοφία και αρετή, αποδίδοντας εις αυτούς τους βαθμούς και τις τάξεις του Τύπου, οι οποίοι είναι.
1.   Διδάσκαλος του Σήματος
2.   Εξοχότατος Διδάσκαλος
3.   Πρώην Σεβάσμιος Διδάσκαλος
4.   Τάξις της Βασιλικής Αψίδας
5.   Βασιλικός Διδάσκαλος
6.   Εκλεκτός Διδάσκαλος
7.   Υπερέξοχος Διδάσκαλος
8.   Τάξις του Ερυθρού Σταυρού
9.   Τάξις των Ιπποτών της Μάλτας
10. Τάξις των Ιπποτών του Ναού

Οι τέσσερις πρώτοι βαθμοί (περιστυλιακοί) θα αποδίδονται από περιστύλια Τεκτόνων της Ιεράς Βασιλικής Αψίδας, καθοδηγούμενα υπό της Τάξεως των Κεχρισμένων Προκαθημένων και διοικούμενα από το Μεγάλο Περιστύλιο των Τεκτόνων της Βασιλικής Αψίδος.

Οι τρεις επόμενοι βαθμοί (κρυπτικοί) θα αποδίδονται από συμβούλια των αντιστοίχων βαθμών, καθοδηγούμενα υπό της Τάξεως των Εκλάμπρων Διδασκάλων και διοικούμενα από το Μεγάλο Συμβούλιο του Κρυπτικού Τεκτονισμού.

Οι Ιπποτικές Τάξεις θα αποδίδονται από σώματα των αντιστοίχων βαθμών, καθοδηγούμενα υπό της Τάξεως των Κραταιών Διοικητών και διοικούμενα από το Μεγάλο Διοικητήριο των Ιπποτών.

Το Τάγμα κατευθύνεται από τον πρόεδρο της Υπερτάτης Τάξεως.

 Οι βασικές αρχές του Τάγματος είναι

1.   Η τήρηση των νόμων του κράτους, η φιλοπατρία, η καλλιέργεια και η διάδοση των παραδόσεων και των αξιών του Ελληνικού πολιτισμού.

2.   Η άριστη γνώση της Ελευθεροτεκτονικής, η βιωματική άσκηση και η καλλιέργεια των παραδόσεων και των πανανθρώπινων αξιών της αδελφότητας.

3.   Η συνεχής επιτέλεση προοδευτικού ανθρωπιστικού έργου στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη και τη διατύπωση θέσεων επί των συγχρόνων θεμάτων καθώς και στην στήριξη των άτυχων, των αδύναμων και των απόκληρων ανθρώπων, που αποτελεί και το πρώτιστο καθήκον των Ελευθεροτεκτόνων και των Ιπποτικών Τάξεων. Τα περιστύλια και τα συμβούλια επιλέγουν ένα τομέα μεγάλων συγχρόνων θεμάτων με τον οποίο ασχολούνται αποκλειστικά πέραν του συνήθους τεκτονικού έργου (Παιδεία, ανθρώπινα δικαιώματα, περιβάλλον, βιοηθική, Τεχνολογία κλπ).

4.   Μέλη μας καθίστανται διδάσκαλοι Ελευθεροτέκτονες διακρινόμενοι επί σοφία και αρετή. Τα μέλη μας έχουν κάθε δικαίωμα που αναγνωρίζεται από τον δικαιοπολιτικό πολιτισμό των ελευθέρων και δημοκρατικών κοινωνιών και όχι μόνο δικαιούνται αλλά υποχρεούνται να αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ανθρώπων.

5.    Τα μέλη μας είναι απολύτως ελεύθερα να επισκέπτονται οποιαδήποτε Τεκτονική οργάνωση επιθυμούν και να είναι μέλη και άλλων Τεκτονικών η άλλου είδους οργανώσεων.  Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε παρέμβαση, σύσταση η υπόδειξη οποιουδήποτε για την άσκηση των παραπάνω. Κάθε Ελευθεροτέκτων έχων τους σχετικούς βαθμούς και τάξεις είναι απολύτως ελεύθερος να εισέλθει οποτεδήποτε και να συμμετάσχει μετά γνώμης αλλ’ άνευ ψήφου στις εργασίες οποιουδήποτε σώματός μας, τυγχάνων ιδιαίτερης προστασίας και τιμής, καθήμενος εις το αριστερόν του προεδρεύοντος. Οποιοσδήποτε Ελευθεροτέκτων οιουδήποτε βαθμού και οποισδήποτε μη Ελευθεροτέκτων δύναται να προσέλθει ελευθέρως εις τα δείπνα των μελών μας και να τύχει φιλοξενίας, συμπαραστάσεως και τιμής, παρακαθήμενος στο αδελφικό δείπνο, στο αριστερό του προεδρεύοντος. Απαγορεύεται απολύτως οποιουδήποτε είδους εμπόδιο, πρόσκληση, σύσταση κλπ εις το αρχαίο δικαίωμα διελεύσεως, επισκέψεως και προστασίας των επισκεπτών Ελευθεροτεκτόνων. Ουδέν δείπνο Ιπποτικής Τάξεως μπορεί να θεωρηθεί πλήρες εάν σ΄αυτό δεν παρακάθηνται άνθρωποι δεόμενοι συμπαραστάσεως, προστασίας και στοργής, ιδίως γέροντες, ασθενείς η άτυχοι άνθρωποι. Κάθε μέλος μας κατέχων Ιπποτική Τάξη είναι υποχρωμένο να συμβάλλει στην εκπαίδευση ορφανού. Κάθε Ιπποτική σύναξη λειτουργεί ως άσυλο για κάθε άνθρωπο που διατρέχει κίνδυνο ζωής και καταφεύγει σ΄αυτήν.

6.   Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε παρέμβαση, σύσταση η υπόδειξη οποιουδήποτε για την έκφραση των θέσεων και των απόψεων των μελών μας, είτε εντός του Τάγματος, είτε δημόσια.

7.   Απαγορεύεται η λήψη οικονομικού η άλλου ανταλλάγματος για να την απόδοση Τεκτονικών βαθμών η αξιωμάτων. Δεν υφίστανται μύητρα κλπ παρά μόνο εκούσιες συνδρομές και δωρεές καθοριζόμενες εκάστοτε αποκλειστικά και μόνο από έκαστο μέλος μας, κατά τη δυνατότητα και την θέλησή του. Οι Τεκτονικοί βαθμοί απονέμονται με απόφαση του προέδρου της Υπερτάτης Τάξεως και τα αξιώματα με εκλογή από τα ομοιόβαθμα μέλη του κάθε Σώματος.

8.   Τηρείται με αυστηρότητα η αρχή της πλήρους διαφάνειας και κάθε διοικητικό και οικονομικό παραστατικό ελέγχεται από οποιοδήποτε μέλος μας οποτεδήποτε, όπως και δύναται να λαμβάνει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε διοικητικού και οικονομικού παραστατικού. Τα οικονομικά ελέγχονται από εσωτερικές ελεγκτικές επιτροπές εκλεγόμενες από τα μέλη μας και από εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές. Οι διοικητικοί και οικονομικοί απολογισμοί διεξάγονται σε λευκές συνεδριάσεις δυναμένου παντός , ακόμη και μη Τέκτονος να τις παρακολουθήσει.

9.   Οι Τεκτονικές συνεδριάσεις αποτελούν παραδοσιακό ηθικοπνευματικό έργο. Προτρέπονται τα μέλη μας να το ασκούν με ιδιαίτερη ευαισθησία, υψηλό φρόνημα και κάθε επιμέλεια, ενώ δύνανται να προσκαλούν και μη τέκτονες να συμμετέχουν σε λευκές εργασίες επί μεγάλων και συγχρόνων θεμάτων.

10.Οι έννοιες της «αναγνωρίσεως» και της «κανονικότητας» δεν απασχολούν τα μέλη μας. Έκαστο μέλος μας δραστηριοποιείται ελεύθερα και κατά συνείδηση οι δε πράξεις του αξιολογούνται ελεύθερα από τους συνανθρώπους μας.


Αθήνα 24/2/2014
Ο πρόεδρος της Υπερτάτης Τάξεως

Δημοσθένης Δημόπουλος