Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοίνωση του Υπάτου Συμβουλίου σχετικά με τα Εργαστήρια της Κύπρου


Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 13η Φεβρουαρίου 2014 

Περιήλθαν εις γνώσιν Ημών ανυπόστατες πληροφορίες περί δήθεν εκχωρήσεως των εν Κύπρω Εργαστηρίων Ημών εις μη αναγνωρισμένο τεκτονικό σώμα. 

Προς απoκατάστασιν της αληθείας σάς ενημερώνουμε ότι οι αδελφοί, μέλη των εν Κοιλάδι Αμαθούντος και Ανατολή Λεμεσού φιλοσοφικών Εργαστηρίων, ως συνυπογράψαντες σχετική δήλωση παραμονής υπό το Ύπατον Συμβούλιον διά την Ελλάδα (2008) και ως μη συγκατατεθέντες στην υπαγωγή τους εις άλλη δικαιοδοσία, ουδέποτε ελειτούργησαν τα Εργαστήρια υπό οιανδήποτε άλλη αρχὴ καθιστάμενοι ούτως αδιαλείπτως μέλη του Ημετέρου Συμβουλίου. Κατόπιν δε αποφάσεως του Υπάτου Συμβουλίου διά την Ελλάδα έχει διορισθεί ο Κραταιός αδελφός Άνδρος Σωτηρίου, 33ο ως Ύπατος Μέγας Επιθεωρητής απάντων των εν Κύπρω Εργαστηρίων των τελούντων υπό την Ημετέραν αρχήν. Η δε δικαιοδοσία αυτού ως Επιθεωρητού εκτείνεται επί του Αρείου Πάγου υπό το διακριτικόν όνομα «Κύπρος», του Υπερτάτου Περιστυλίου υπό το διακριτικόν όνομα «Πλάτων» και της Στοάς Τελειοποιήσεως υπό το διακριτικόν όνομα «Ελευθερία». 

Εκ μέρους του Υπάτου Συμβουλίου του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου διά την Ελλάδα εκφράζεται η πεποίθησις ότι τα ιστορικά και ευκλεή ως άνω Εργαστήρια είναι εις χείρας αξίων αδελφών και ευχόμεθα όπως ο Μ∴Α∴Τ∴Σ∴ καταπέμψει και εις το μέλλον τας φωτεινάς του ακτίνας επ' αυτών και στερεώσει την ευλογία του τόσον επί του θόλου των Εργαστηρίων όσον και επί των καρδιών απάντων των μελών των.

πηγη: http://www.supreme-council.gr/