Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Τεκτονισμός και Καββαλά (Μέρος 1ο)

Καββαλά και Τεκτονισμός


Η μυστική φιλοσοφία ή θεοσοφία των Εβραίων η κατά την παράδοση μεταδωθείσα υπό του αγγέλου Ραζιήλ στον Αδάμ. Πρόκειται περί φιλοσοφικού συστήματος που περιλαμβάνει μυστικές ερμηνείες των Γραφών και μεταφυσικές θεωρίες περί Θεότητος , ανθρώπου και πνευματικών όντων. Η Καββαλά στο σύνολο της περικλείει βαθύτατες θρησκευτικές αλήθειες οι οποίες όμως δίνονται συμβολικός και αλληγορικός για να κατανοηθούν μόνο από μυημένους. Ο Buxtorf καθορίζει την Καββαλά ως μυστική επιστήμη που πραγματεύεται , κατά μυστικό και αινιγματικό τρόπο ,θέματα θεία, αγγελικά , θεολογικά, ουράνια και μεταφυσικά , με μυστικές μεθόδους διδασκαλίας και με διάφορα σύμβολα..

Σε πολλούς ανώτερους Τεκτονικούς βαθμούς γίνεται χρήση της Καββαλά ολόκληρα δε Τεκτονικά Δόγματα έχουν στηριχθεί επί των αρχών της.

Στο βιβλίο του <<Καμπαλά>> σελ. 84 ο Δόκτωρ Ginsburg συνοψίζει ως εξής τις παραδόσεις στις οποίες οφείλεται η υπό των Εβραίων αποδιδόμενη εκτίμηση στο βιβλίο αυτό. Κατά την παράδοση λοιπόν η Καββαλά << εδιδάχθη το πρώτον υπό αυτού του Θεού εις εκλεκτήν ομηγυριν αγγέλων εν τω Παραδείσω. Μετά την πτώσιν οι άγγελοι ανεκοίνωσαν την θείαν διδασκαλίαν εις τον Αδάμ δια να παράσχουν ούτο εις τους πρωτοπλάστους τα μέσα της ανακτήσεως της πρωτέρας τους ευτυχίας. Από τον Αδάμ η διδασκαλία μεταδόθη εις τον Νώε και εξ αυτού εις τον Αβρααμ, τον φίλο του Θεού, τον μεταναστεύσαντα εις Αίγυπτον, ένθα ο πατριάρχης διέδωσε μέρος του μυστηριώδους αυτού δόγματος. Κατ΄αυτόν τον τρόπο απέκτησαν γνώση οι Αιγύπτιοι ως και τα λοιπά Ανατολικά έθνη τα οποία ηδυνήθησαν να την εισαγάγουν εις τα φιλοσοφικά τους συστήματα. Ο Μωυσής όστις είχε διδαχθή όλη την σοφίαν της Αιγύπτου, εμυήθη τον πρώτον εις αυτήν εις τον τόπον της γεννήσεώς του. Ετελειοποιήθη όμως κατά τας περιπλανήσεις του ανά την έρημον όπου οι άγγελοι τον δίδαξαν.>>

Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια της Ελευθέρας Τεκτονικής , υπό Ν.Λάσκαρη, 1951