Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ – ΤΟ ΡΟΤΑΡΥ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ(*Παραθέτουμε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ φύλλο 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. )

Τὸ Ρόταρυ ὄργανον τῆς Μασoνίας Βασίζομεν τὴν κατηγορίαν μας ἐπὶ τῶν ἑξῆς σημείων· 1. Εἰς τὴν ἱστορία τοῦ Ρόταρυ εἴδαμε πῶς ἡ καλὴ τότε ᾿Οργάνωσις τῶν Ροταριανῶν περιῆλθε εἰς χεῖρας τῆς Μασονίας. ᾿Απὸ ὅσα ἐλέχθησαν ἐκεῖ, πείθεται κανεὶς ἀκραδάντως, ὅτι ἡ Μασονία κα- τευθύνει ἀοράτως σήμερα τὴν ὀργάνωσιν τοῦ Ρόταρυ, διὰ νὰ ἐξυ- πηρετῆ τοὺς σκοπούς της. 2. Τὸ εἰδικὸν σῆμα τῶν ἐξεχόντων Ροταριανῶν φέρει εἰς τὸ μέσον τὸ σύμπλεγμα τῶν «Θεοσο- φιστῶν» ἑωσφοριστῶν, ἤτοι μαῦρο καὶ λευκὸ τρίγωνον ἐν εἴδει συμπλέγματος, μὲ τὸ πρῶτον ἐξ αὐτῶν στρεφόμενον πρὸς τὰ κάτω! (Βλ. σχετικὴν φωτοτυπίαν). 3. Οἱ Ροταριανοὶ ἀκολουθοῦν τὴν αὐτὴν τακτικὴν μὲ τοὺς Μασόνους (εἰδικαὶ τελεταὶ εἰσδοχῆς νέων προσ - ηλύτων, ἀλληλοβοήθεια, συνε- στιάσεις, νεολαία κ.λπ.). 4. ῞Οταν ἡ ῾Ιερὰ Σύνοδος τῆς ᾿Εκ- κλησίας τῆς ῾Ελλάδος ἀπηγόρευσε εἰς τοὺς Ροταριανοὺς νὰ πα - ρίστανται ὡς ἀνάδοχοι, οἱ θεοσο- φισταὶ ἐπετέθησαν μὲ πρωτοφανῆ ἐμπά θειαν κατὰ τῆς ᾿Εκκλησίας· «Πάλι! ῾Η ῾Ηρωδιὰς τῆς μισαλλο- δοξίας καὶ τοῦ σκοταδισμοῦ μαίνε- ται...», γράφουν εἰς τὸ περιοδικόν τους («Ἰλισσός», Τεῦχος 104, σελ. 154). ∆ιατὶ ὅμως ἀνέλαβον τὴν ὑπερ - άσπισιν τοῦ Ρόταρυ οἱ θεοσοφισταί; ∆ιότι ἁπλούστατα καὶ οἱ θεοσοφι- σταὶ ἀνήκουν στὸ ἴδο μαγαζὶ τῆς Μασονίας, (Βλ. περὶ τούτου εἰς ἡμέτερον βιβλίον ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ). Ξεσκέπασµα τοῦ Ρόταρυ(σ. 39) † Ἀρχιµ. Χαρ. Βασιλοπούλου ΟΙ ΛΑΪΟΝΣ Λάϊονς κατὰ λέξιν σημαίνει «Λέοντες», ποὺ ἄθελά τους μᾶς φέρνουν στὴν σκέψιν μιὰ περι- κοπὴ τῆς ῾Αγίας Γραφῆς, ποὺ ὁμι- λεῖ γιὰ τὸν διάβολον. Λέγει ἡ Γραφὴ ὅτι ὁ διάβολος «ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίῃ», σὰν λέων τριγυρνᾶ καὶ κοιτάζει λαίμαργα ποιὸν θὰ κατα- βροχθίση... ῞Οπως τὸ Ρόταρυ, ἑδρεύει κι αὐτὴ ἡ ὀργάνωσις στὴν πρωτεύουσα τοῦ διεθνοῦς ἐγκλήματος, στὸ Σικάγο! Ἱδρύθηκε τὸ 1917. Μεταξὺ ἄλλων σκοπὸς τῶν Λάϊ- ονς εἶναι νὰ δημιουργοῦν καὶ ἐνθαρρύνουν τὸ πνεῦμα πλήρους κατανοήσεως μεταξὺ τῶν λαῶν τῆς γῆς διὰ τῆς μελέτης τῶν προ- βλημάτων τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς διεθνεῖς σχέσεις! Αὐτὸ ἐπι- διώκει καὶ ἡ Μασονία. Ξεσκέπασµα τοῦ Ρόταρυ(σ67-70) † Ἀρχιµ. Χαρ. Βασιλοπούλου Σῆμα τῶν Λάϊονς Τὸ ἐπίσημο σῆμα τῶν Λάϊονς εἶναι ἕνας κύκλος εἰς τὸ μέσον τοῦ ὁποίου ὑπῆρχε τὸ Λατινικὸν γράμμα L καὶ ἔχει ἑκατέρωθεν δύο κεφαλὰς λεόντων καὶ τὴν ὑπο- γραφὴν Lions International῝. Αὐτὸ φυσικὰ διὰ τὴν «κοινὴν κατανάλω- σιν»... Εἰς τὴν πραγματικότητα ὅμως τὸ L ἔχει ἄλλας σημασίας! α) Τὸ ἀρχικὸν γράμμα τῆς λέξεως Lucifer, ποὺ σημαίνει ῾Εωσφόρος, Σατανᾶς, καὶ β) Παριστᾶ τὸν ὀρθογώνιον χάρακα, ποὺ ἐν συνδυασμῷ μὲ τὸν διαβήτη εἶναι τὸ διεθνὲς μασονικὸ σύμβολο. Τὸ σῆμα Γ σημαίνει ἐπίσης διὰ τοὺς βαθειὰ με- μυημένους ὅ,τι καὶ τὸ ῾Ελληνικὸ Γ, ποὺ εἶναι καὶ τὸ ἀρχικὸν τῆς λέξεως Γκαχχάλλα, ποὺ στὴ μυστικὴ Χαλ- δεβραϊκὴ σημαίνει ἀρχηγεῖον. Θὰ μπορούσαμε, διὰ νὰ πεισθοῦν καλλίτερα οἱ ἀναγνῶστες ὅτι οἱ Λάϊονς ἀσχολοῦνται κυρίως μὲ τὴν αὐτοεξυπηρέτησίν τους, νὰ πα- ραθέσωμεν ἐν φωτοτυπίᾳ πληθώραν ἀποκομμάτων ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν τύπον, ἄν καὶ οἱ ἀνὰ τὸν κόσμον Λάϊονς λέγουν ὅτι ἐνδιαφέρονται κυρίως διὰ α) τὴν γεωργίαν, β) τὰ παιδιὰ νεαρᾶς ἡλικίας (κορίτσια καὶ ἀγόρια) καὶ γ) τὴν ἀνάπτυξιν... πατριωτισμοῦ! ᾿Αλλοίμονον καὶ τρισαλλοίμονον ἄν ἐμεῖς οἱ ῞Ελληνες Χριστιανοὶ ᾿Ορθόδοξοι περιμένουμε νὰ διδα - χθοῦμε ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τούς... Λάϊονς. Ξεσκέπασµα τοῦ Ρόταρυ(σ. 71) † Ἀρχιµ. Χαρ. Βασιλοπούλου Λάϊονς – 


Μασονία Οἱ Λάϊονς (LIONS) ἤ Λάϊονς Κλάμπ (LIONS CLUB) ἤ Λάϊονς Ἰντερνάσιοναλ (LIONS IENTERNATIONAL) εἶναι μία ἀκόμη ὀργάνω- ση σὲ φιλανθρωπικὸ στύλ, ποὺ ἱδρύθηκε πάνω στὰ μασονικὰ πρό- τυπα ἀπὸ μασόνους καὶ κατευθύ- νεται ἀπὸ τὴν Μασονία, στὴν ὑπη- ρεσία τῶν σκοτεινῶν σιωνιστικῶν σχεδίων τῆς παγκόσμιας κυριαρ- χίας τοῦ Ἰσραήλ! Οἱ Λάϊονς ἔχουν κάμει τὴν ἐμφάνισή τους στὴ χώ- ρα μας καὶ στὴν Κύπρο ὅπου, πλη- ροφορούμαστε, ἔχουν μεγάλη δι- είσδυση. Ἡ λέσχη αὐτὴ καμουφλα- ρισμένη μὲ τὸν μανδύα τῆς φιλαν- θρωπίας ξεγελᾶ πολλοὺς καλο- προαίρετους χριστιανοὺς καὶ γί- νονται μέλη της, χωρὶς νὰ γνωρί- ζουν ὅτι εἶναι ὀργάνωση μασονι- κή. Σκοπὸς τῶν Λάϊονς, ὅπως καὶ τῶν ἄλλων παρόμοιων μασο- νικῶν ὀργανώσεων, εἶναι φαινο- μενικὰ ἡ φιλανθρωπία, στὴν πραγματικότητα ὅμως ἡ διείσδυση τῆς Στοᾶς στὸ σῶμα τῆς κοινωνίας γιὰ τὴν ἄγρα ὑποψηφίων μελῶν καὶ τὴν διοχέτευση τῶν ἀντιχρι- στιανικῶν καὶ ἀντεθνικῶν συνθη- μάτων καὶ ἰδεῶν της! Ἱδρυτὴς τῆς Λάϊονς Κλάμπ εἶναι ὁ MELVIN JONES ποὺ γεννήθηκε τὸ 1879 στὸ FORT THOMAS τῆς ARIZONA τῶν ΗΠΑ. Σὲ ἡλικία 27 χρονῶν ἔγινε Μασόνος. Μυήθηκε στὴ στοὰ GARDEN CITY σήμερα LOVEMANT LODGE ἀριθμὸς 141Α, F καὶ Α.Μ. τοῦ Σικάγου τὸ 1906 καὶ στὴ στοὰ παρέμεινε σ᾽ὅλη του τὴ ζωή. «Ὁλόκληρη ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν Μασονία» Ἰωάννου Παπᾶ Λάϊονς -Ρόταρυ Οἱ ˙LIONS INTERNATIONAL» εἶναι ἀδελφὴ ὀργάνωση τοῦ ˙ROTARY INTERNATIONΑL», μὲ τὸ ὁποῖο ὑπηρετοῦν τοὺς ἴδιους σκο- ποὺς καὶ εἶναι τὰ διεθνῆ σαλόνια γνωριμιῶν καὶ διεισδύσεων στὶς διάφορες χῶρες τῆς Μασονίας καὶ μέσῳ τῆς Μασονίας τοῦ ∆ιεθνοῦς Σιωνισμοῦ. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο ἐπι- βεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ Μασονικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια (DICTIONNAIRE UNIVERSEL DE LA FRANCE - MACONNERIE» EDITION DE NAVARRE) Τόμος 2ος σελὶς 1143, ὅπου ἀναφέρεται ὅτι «τὸ Ρό- ταρυ εἶναι μία ὀργάνωση ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ Λάϊονς». Ἐμεῖς δὲν ἔχουμε νὰ προσθέσουμε κάτι ἄλλο. «Ὁλόκληρη ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν Μασονία» Ἰωάννου Παπᾶ