Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Ίδρυμα προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών –ΛΟΓΟΣ κατά Σιωνιστών , Μασώνων, Βαρύτατα ασθενών ανωμάλων


Σημ. blog: Ένα παράξενο  κείμενο εξέδωσε το Ίδρυμα προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών εν  όψη της ψήφισης του αντιρατσιστικού νόμου όπου πρόκειται να ψηφιστεί στη Βουλή στις αρχές του Σεπτέμβρη.  Όπως θα διαβάσετε κατατάσσει τους Τέκτονες στην ίδια πλευρά με τους << βαρύτατα ἀσθενεῖς ἀνώμαλους, τοὺς ἄκρως ἐπικίνδυνους ἀλλόφυλους ἐπιδρομεῖς>>  και τους χαρακτηρίζει ως μάστιγα ενώ <<αποκαλύπτει>> ότι ο Χίτλερ δεν κατεδίωξε τους Τέκτονες.
Διαβάστε για να καταλάβετε………..
Αναδημοσίευση από http://www.fotgrammi.gr/

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα
Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝτηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * ΣΤ´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

S O S
Στῶμεν καλῶς ἀπέναντι
στὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο «φίμωτρο»,
πρὶν αὔριο εἶναι πολύ ἀργά.
18.8.2014
Ἀλλοίμονο μας ἀπὸ τοῦς σιωνιστές,  μασώνους, τοὺς βαρύτατα ἀσθενεῖς ἀνώμαλους, τοὺς ἄκρως ἐπικίνδυνους ἀλλόφυλους ἐπιδρομεῖς καὶ τὶς λοιπὲς μάστιγες ποὺ θὰ μᾶς ἐπιφέρῃ ὁ δῆθεν ἀντιρατσιστικὸς – στὴν οὐσία ἀντιχριστιανικός, ἀντεθνικός, ἀντικοινωνικὸς νόμος «φίμωτρο».  Μᾶς αἰφνιδιάζουν. Ἐμεῖς ὅμως πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, γιὰ νὰ μὴ μᾶς ἀναθεματίζουν οἱ ἀπόγονοί μας καὶ νὰ μὴ τρίζουν τὰ ὀστᾶ τῶν ἡρώων τοῦ 1821.      
Ὅταν ὁ Βίσμαρκ ἤθελε νὰ ψηφισθῇ ἕνας νόμος, ἀπέστελε τοὺς «ντελάληδες». Ὅταν διαπιστώνετο ἁπλὴ ἀντίδρασις τοῦ λαοῦ, ἄφηνε νὰ ἡσυχάσῃ ὁ λαὸς καὶ τότε ἐψηφίζετο ὁ νόμος.
Ὅταν ὅμως διεπιστώνετο καθολικὴ ἀντίδρασις, τότε προσπαθοῦσαν οἱ σύμβουλοί του νὰ ἐξωραῒσουν τὰ ἄρθρα καὶ τὶς παραγράφους τῶν νομοθετημάτων καὶ μὲ «ζαχαρωτὰ» νὰ καλύψουν τὴν ἀηδία καὶ τὴν ἐπικινδυνότητα   τῶν νόμων.
1. Ἀμέσως μετὰ τὸ «καλοκαιρινὸ Πάσχα», τὴν πλήρη ραστώνη, τὸν μῆνα τῆς διαλύσεως τῶν πάντων καὶ τῆς  πλήρους  ἀποχαυνώσεως τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ, ὥρισαν οἱ ἰθύνοντες νὰ εἰσαγάγουν μὲ τὴν μορφὴ τοῦ κατεπείγοντoς, τὴν 26 καὶ 27 Αὐγούστου, τὴν ψήφισιν τοῦ κατ’εὐφημισμὸ «ἀντιρατσιστικοῦ» νόμου,  στὴν οὐσία πλήρως ἀντιχριστιανικοῦ καὶ ἀντεθνικοῦ νόμου,  «φίμωτρο» γι’ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς, ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς καὶ τοὺς ἑλληνόψυχους πατριῶτες.
2. Καθ’ ἥν στιγμὴν οἱ περισσότεροι θὰ εἶναι ἀκόμη στὶς ἐξοχές τους ἤ θὰ εἶναι ναρκωμένοι ἀπὸ τὶς  ἀμμουδιές, τὸν  ὑπερκορεσμὸ τῆς γαστρὸς καὶ τοῦ ὑπογαστρίου,  μὲ ἀποτέλεσμα ὁ μυελὸς νὰ ἀποκρυσταλλοῦται, ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὶς διακοπές τους καὶ ἀπογοητευμένοι βλέποντας τοὺς λογαριασμοὺς νὰ πολλαπλασιάζωνται, ἔθεσαν οἱ ἐντολοδόχοι τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ βάλουν ὡς πρῶτο θέμα τὴν ψήφισιν τοῦ τρομονόμου γιὰ νὰ μὴ συναισθανθοῦν οἱ Ἕλληνες τὶ συμφορὰ τοὺς ἀναμένει...
3. Ἐνῷ οἱ πατριδοκάπηλοι καὶ οἱ ἐθνοκάπηλοι δὲν ἔχουν ἀναγνωρίσει ἀκόμη τὶς γενοκτονίες τῶν Ποντίων, τῶν Μικρασιατῶν, τῶν Ἀρμενίων καὶ πληθώρα ἄλλων γενοκτονιῶν, μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα δὲν ἔχουν καταδικασθῆ ἀπὸ κάποιο διεθνὲς δικαστήριο, ὅπως τῶν Ἐβραίων, ποὺ ὑπέστησαν τὰ πάνδεινα ἀπὸ τὸν σχιζοφρενῆ καὶ ψυχοπαθῆ Χίτλερ (ὁ ὁποῖος δὲν κατεδίωξε οὔτε ἕνα ἀπὸ τοὺς ἐπικίνδυνους σιωνιστὲς καὶ μασώνους, ἀλλὰ δυστυχῶς μόνον τοὺς ἁπλοϊκοὺς Ἐβραίους), ὅπως ἔχει ἐπίσης καταδικασθῆ καὶ ἡ γενοκτονία Τούτσι ἀπὸ τοὺς Χούτου.
4. Καὶ αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα πλάσματα τοῦ Κοινοβουλίου δὲν συγκινοῦνται μὲ τὸ ὅτι ὑφίστανται συστηματικὴ γενοκτονία οἱ Χριστιανοὶ τοῦ Ἀφγανιστάν, τοῦ Ἰράκ-Κουρδιστάν, τῆς Συρίας, τοῦ Κουβέιτ, τῶν διαφόρων Ἐμιράτων, Αἰγύπτου μέχρι καὶ τὴν Λιβύη καὶ δὲν ἐνδιαφέρθησαν νὰ κάνουν καταγγελίες στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ  κ.λπ κ.λπ καὶ νὰ ἀπαιτήσουν νὰ ἐκδοθοῦν καταδικαστικὰ ψηφίσματα, οὔτε γιὰ τοὺς κουρδόφωνους Γεζιντί τοῦ Β. Ἰράκ, ἀλλὰ ἀπεναντίας :
Πρὶν κὰν νὰ πᾶν οἱ σιωνιστές,  οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ λοιποὶ φασίστες τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ἔσπευσε, δυστυχῶς, ὁ Ἕλλην Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν νὰ ἀναγνωρίσῃ ἀμέσως τὸ φασιστικὸ καθεστὼς τῆς Οὐκρανίας, μὲ ἀποτελέσματα οἱ ὁμόδοξοι Ρῶσοι καὶ Οὐκρανοὶ νὰ ἀλληλοσπαράσωνται καὶ ἡ Ρωσία νὰ ἀπαγορεύσῃ τὴν εἰσαγωγὴ ἑλληνικῶν ὀπωροκηπευτικῶν, ἐλαιῶν καὶ λοιπῶν ἀγροτικῶν προϊόντων καὶ νὰ καταστρέφωνται οἱ Ἕλληνες παραγωγοί, μεταφορεῖς καὶ λοιποὶ τῶν ἑλληνικῶν ἐξαγωγῶν...
5. Εἶναι ἄκρως ἀποκαρδιωτικὴ ἡ συμπεριφορὰ τῶν Ἑλλήνων Εὐρωβουλευτῶν,  ποὺ  οὔτε ἕνας δὲν εἶχε φιλότιμο, χριστιανικὴ συνείδησιν καὶ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια νὰ ψηφίσῃ ἐναντίον τοῦ ἄκρως ἀχαρακτήριστου νόμου ὑπὲρ τῶν ἀνωμάλων – βαρύτατα ἀσθενούντων συνανθρώπων μας. Ἀκόμη καὶ αὺτοὶ ποὺ αὐτοχαρακτηρίζονται καὶ θεωροῦνται ἐθνικόφρονες τῆς Νέας Δημοκρατίας καὶ τοῦ ΛΑΟΣ δὲν θέλησαν νὰ συμπαραταχθοῦν μὲ τὴν ὁμάδα τους στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, δηλαδὴ τῶν Χριστιανοδημακρατῶν – τοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος τῆς Γερμανίας, τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Πολωνίας, Οὐγγαρίας, Γαλλίας καὶ λοιπῶν καὶ ἐψήφισαν  ἀντίθετα πρὸς τὴν παράταξίν τους, ὑπὲρ τῶν ἀνώμαλων αὐτῶν δυστυχισμένων πλασμάτων.
Ὁποῖον αἶσχος καὶ ὄνειδος !
6. Τώρα δὲ καλοῦνται καὶ οἱ βουλευτὲς τοῦ ἐθνικοῦ μας κοινοβουλίου νὰ ψηφίσουν ὑπὲρ τῶν κίναιδων καὶ ἐν γένει ὑπὲρ ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀντεθνικῶν διατάξεων, δηλαδὴ  τὸν κατ’ εὐφημισμὸ ἀντιρατσιστικὸ νόμο, γιὰ νὰ φιμώσουν καὶ «γαζώσουν» μὲ δεκάδες γαζιὰ τὰ χείλη ὅλων τῶν ὑγιῶς ὀρθόδοξα, κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένων εὐθαρσῶν Ἑλλήνων.
7. Τοῦτο δὲ τὸ ἐπέτυχαν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις κατόπιν μακροχρονίων ἀγώνων τους, ἀφοῦ  ἔπεισαν καὶ τὴν πνευματικὴ ἡγεσία, δυστυχῶς καὶ τὴν θρησκευτικὴ  νὰ παρουσιάσῃ  τὸν ἐκπρόσωπό της κ. Κονιδάρη καὶ νὰ τονίσῃ ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δὲν εὑρίσκει οὐδὲν μεμπτὸν εἰς τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο» (τρομονόμο). Διὰ τοῦτο ἐφιμώθησαν οἱ ἐλάχιστοι ἐκεῖνοι ρασοφόροι, ποὺ εἶχαν θάρρος καὶ παρρησία νὰ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, καὶ ἀπομονώθηκαν οἱ ἐλάχιστοι ἀγωνιστές, ποὺ συνέχιζαν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς χριστιανικῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἐθνικῆς μας συνειδήσεως.
8. Ἐμεῖς ἀναρτήσαμε στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr
(http://www.fotgrammi.gr/index2.php?option=com_flippingbook&view=book&id=66:teyxos-56&catid=2:2009-09-17-00-27-03&tmpl=component..)  καὶ
στὸ Περιοδικό μας ,,Φωτεινὴ Γραμμή,, τεῦχος 56 σελ 2 - 3
τὸ ψήφισμα κατὰ τοῦ τρομονόμου, ποὺ ὑπεγράφη
στὸ Μέγα Σπήλαιο τὴν 16 Ἰουνίου 2013.
9. Σήμερα, μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις, κρούομε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ κάνομε ὑστάτη ἔκκλησι πρὸς τὸν εὐλαβῆ κλῆρο, τὶς Ὀρθόδοξες ἀδελφότητες, σωματεῖα, ὀργανώσεις, τὴν Πανελλήνια Ἕνωσιν Θεολόγων καὶ γενικὰ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς κληρικούς, ὅλους τοὺς μονάζοντες καὶ τοὺς λαϊκούς, νὰ σπεύσουν μέχρι τὴν 26 Αὐγούστου 2014 νὰ πείσουν βουλευτές, νὰ ἐνεργήσουν κατὰ συνείδησιν, νὰ μὴ ὑπακούσουν στὶς ἐντολὲς τοῦ «ἀρχηγοῦ» τους, ἀλλὰ νὰ καταψηφίσουν  αὐτὸν τὸν αἴσχιστον καὶ ἄκρως ἀντιχριστιανικό, ἀντικοινωνικὸ και ἀντεθνικὸ νόμο, μὲ τὸν ὁποῖο θέλουν νὰ βάλουν ταφόπλακα καὶ φίμωτρο στοὺς ὑγιῶς ἐθνικὰ σκεπτομένους Ἕλληνες.
10. Τοιουτοτρόπως ἡ Ἀστυνομία μας θὰ μετατραπῇ σὲ ἀστυνομία Πομπηίας, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, δὲν κατεδίωκε καὶ τιμωροῦσε τοὺς ἀναίσχυντα συμπεριφερομένους. Ἀλλά, ἄν κάποιοι προσπαθοῦσαν νὰ ἀνακαλέσουν στὴν τάξιν τοὺς ἀσχημονοῦντες, ἔσπευδε καὶ ἐτσάκιζε τοὺς διαμαρτυρομένους σώφρονες πολίτες, ὠρυομένη «…γιατὶ τολμᾶτε νὰ ὀχλήσετε τοὺς εὐφραινομένους…». 
11. Ὅποιοι βουλευτὲς τῆς συμπολιτεύσεως καὶ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως πράξουν τὸ καθῆκον τους καὶ δὲν ὑποκύψουν νὰ ψηφίσουν, σὰν κοπάδια, καὶ ἔχουν τὴν «τύχη» νὰ διαγραφοῦν, τότε ὅλοι οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες ὀφείλουμε  νὰ τοὺς ὑποστηρίζουμε παντοιοτρόπως καὶ νὰ τοὺς ὑπερψηφίζουμε μελλοντικῶς, γιὰ νὰ δημιουργήσουμε ἕνα κοινοβούλιο μὲ εὐσυνείδητους ἐθνοπατέρες.
12. Ἄς ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας καὶ τὰ στόματά μας καὶ ἄς τρέχουμε παντοῦ, πρὶν ψηφισθῆ ὁ ἀντικοινωνικός, ἀντιχριστιανικὸς καὶ  ἀντεθνικὸς νόμος μὲ τὸ «ζαχαρωτό» ἀντιρατσιστικός νόμος.
13. Κρούομε τὸ κώδωνα τοῦ κινδύνου ὄχι μόνον γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸν κόσμο,ἰδιαιτέρως τὴν Εὐρώπη.
Ἤδη οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι τῆς Νορβηγίας ἀπειλοῦν ὅτι θὰ προκαλέσουν καταστροφὲς ὅπως τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, ἄν δὲν ἱδρυθῆ χαλιφάτο στὴν Νορβηγία, ὅπου θὰ ἰσχύῃ ὁ νόμος Σαρία :
http://dimpenews.com/2014/08/17/%CE%BF%CE%B9-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B5%CE%BA%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CF%85/
Οἱ Τζιχαντιστὲς (ἰσοπεδωτὲς μουσουλμάνοι) ἔχουν ἕτοιμο τὸν χάρτη τῆς «Αὐτοκρατορίας» τους.  ὅπου μὲ μαῦρο χρῶμα συμπεριλαμβάνουν, σὰν πρώτη φάσι,  τὶς χῶρες :
Ἰσπανία, Βόρειου καὶ Κεντρικῆς Ἀφρικῆς, Βαλκανίων, Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς, Ἀφγανιστάν, Ἰράν, Ταντσικιστάν, Οὐζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, μέχρι Πακιστὰν καὶ Ἰνδία.
14. Ὁ ἱεροδιδάσκαλος μέσα στὸ Τέμενος δίνει ὁδηγίες :
“Όταν αποκεφαλίζετε τον άπιστο, μην το κάνετε αδιάφορα οπως όταν σφαζετε ενα πρόβατο. Όταν αποκεφαλίζετε τον άπιστο να είστε συγκεντρωμένοι για να νιώθετε την ηδονή”:
http://greeknation.blogspot.gr/2014/08/blog-post_788.html
https://www.youtube.com/watch?v=blsQyzn-zdA
15. Ὅμως οἱ χριστιανοὶ  τῆς Δύσεως μαζὶ μὲ τοὺς δικούς μας πολιτικοὺς, τὴν πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἔχουν μεγίστη ἀναλγησία καὶ δὲν ἱδρώνει τὸ αὐτὶ κανένος, τῶν ἰθυνόντων τοῦ ΟΗΕ, Ἑνωμένης Εὐρώπης, ΝΑΤΟ κλπ.
Συνεχίζουν νὰ παιανίζουν τὶς φλογέρες τους, παραχωρώντας μονόπλευρα συνεχῶς μόνον δικαιώματα. Ὅταν ὅμως αὔριο τὰ χριστιανόπουλα θὰ ἀναγκάζωνται νὰ ἁμύνωνται ἐναντίον τῆς λαίλαπας τῶν ἀκραίων φανατικῶν καὶ ἰσοπεδωτῶν μουσουλμάνων, θὰ εἶναι πάρα πολὺ ἀργά. 
16. Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν διάδοσιν τοῦ παρόντος καὶ σᾶς καλοῦμε τὴν
10.9.2014 στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο 18.30 ὥρα καὶ ἄς ἐλπίζουμε νὰ μιλήσουμε ἐλεύθερα καὶ ὄχι κάτω ἀπὸ τὴν δαμόκλειο σπάθη τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ  νόμου.
17. Γιὰ τὴν 10.9.2014, γιὰ νὰ ἀναδείξουμε τὸ μέγιστο ἀνοσιούργημα τῆς ἐξοντώσεως - γενοκτονίας τῶν Χριστιανῶν (ποὺ ἄν δὲν δέχονται νὰ ἐξισλαμισθοῦν, εἰς Βόρειο καὶ Κεντρικὴ Ἀφρική, Βαλκάνια, Ἐγγὺς καὶ Μέση Ἀνατολή, Ἀφγανιστάν, Ἰράν, Ταντσικιστάν, Οὐζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, μέχρι Πακιστὰν καὶ Ἰνδία, οἱ ἄνδρες σφάζονται σὰν ἀρνιὰ καὶ οἱ γυναῖκες πωλοῦνται στὰ χαρέμια), προσκαλέσαμε καὶ θὰ βραβεύσουμε :
A)  τὴν ἀδελφὴ Πελαγία, ἡγουμένη τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίας Θέκλας ἀπὸ τὴν Συρία, τὴν ὁποία εἶχαν ἀπαγάγει οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι, καὶ ἡ ὁποία ἀπελευθερώθηκε μὲ λύτρα, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι δὲν θὰ μιλᾶ ὑπὲρ τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Β) τὸν μαχητὴ Πρόεδρο τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου (τῶν  Λιβανέζων Ρωμιῶν) κ. Rodrigue (Δημήτριο) El Khoury, γιὰ τὸν ἀγῶνα τῶν ἀπογόνων τοῦ Βυζαντίου στὸν Λίβανο, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύξῃ τὶ σημαίνει γιὰ ἐκείνους ἡ Κωνσταντινούπολις, ἡ «Πόλη» τους,  ἀπὸ τὴν ὁποία ἐξελίχθηκε η ταυτότητά τους.
Ὡς γνωστὸν οἱ φορεῖς μας κατ᾿ ἔτος βραβεύουν ἥρωες καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρέπειας, εὐσυνειδησίας καὶ εὐποιΐας, γιὰ νὰ δημιουργοῦμε πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ νὰ μὴ ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν μόνο οἱ καταλυτικῶς δρῶντες.
Πρὸς τοῦτο, θὰ βραβεύσουμε ἐπίσης καὶ :
Γ) τὸν Καθηγητὴν τῆς Χειρουργικῆς κ. Βασίλειο Κέκη, εὐσυνείδητο, σπουδαῖο ἐπιστήμονα καὶ εὐσεβὴ Ἄνθρωπο γιὰ τὴν προσφορά του στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν κοινωνία. Παροιμιώδης ἡ φράσις του: «Πρὶν περάσω στὴν αἴθουσα τοῦ χειρουργείου, προσεύχομαι θερμὰ στὸν Ἁγ. Βασίλειο».
καὶ
Δ) τοὺς ταπεινοὺς καὶ δραστήριους ἀδελφοὺς Μπόκα (ἰδιοκτῆτες τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ Ἀχελῶος TV), οἱ ὁποῖοι μάχονται νυχθημερὸν ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ὑπὲρ τῆς Όρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλάδος.
18. Τὴν ἐκδήλωσι θὰ συμπληρώσῃ ὁ ἀπὸ τὴν Ν. Ὑόρκη Νιγηριανὸς Δρ. Sam Chekwas μὲ τὸ γνωστὸ ἐνθαρρυντικὸ φιλελληνικό του λόγο.
19. Ἐμπνευστὴς καὶ συντονιστὴς τῆς ὅλης σπουδαιοτάτης ἐκδηλώσεως στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο τὴν 10.9.2014 (18.30 ὥρα) εἶναι τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
      20. Διαδῶστε το παντοῦ, ἰδίως στὴ νεολαία.

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖο οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ἀπόστολος Παῦλος»,

Περιοδικὸ Φωτεινὴ Γραμμή.