Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Υπόμνημα των Θρακών Ελευθέρων Τεκτόνων (1922)


’ Εάν εν των κυριοτέρων καθηκόντων του Τεκτονισμού είναι  η αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια και εν εκ των πρωτίστων δογμάτων αυτού η Ελευθερία , ημείς οι ελεύθεροι Τέκτονες της Θράκης, βλέποντες ότι τμήμα της Θράκης κινδυνεύει να απολέση την ελευθερίαν του , την οποίαν απέκτησε προ τινος  χρόνου , και να επανέλθη εις τον πρώην τυραννικόν ζυγόν , υφ’ ον επί σειράν αιώνων διετέλει , αισθανόμεθα την ανάγκην , ινα καταφύγωμεν προς άπαντας τους αδελφούς ημών και να ζητήσωμεν την υποστήρηξιν αυτών δια την κινδυνεύουσαν ελευθερίαν τμήματος αυτής επί τη πεποιθήσει ότι θέλομεν επιτύχει ταύτης.’’  (απόσπασμα υπομνήματος)

Κατεβάστε το Υπόμνημα των Θρακών Ελευθέρων Τεκτόνων (1922) προς τους Ελεύθερους Τέκτονας της Υφηλίου.

Όταν οι Τέκτονες ασχολούνταν με τα της Πατρίδος .


πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων