Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Διάλεξη του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας


Διάλεξη του Μεγάλου Διδασκάλου της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας
ΣΤOA "ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 2018"
Διάλεξη Ανοιχτή στο Κοινό (με μετάφραση στην ελληνική γλώσσα),
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012, στις 19:00', στην Αθήνα
Ο Μ ε γ ά λ ο ς Δ ι δ ά σ κ α λ ο ς της Μ ε γ ά λ η ς Α ν α τ ο λ ή ς της Γαλλίας
Γκυ Αρσιζέ
θα αναπτύξει το θέμα
"Ο Ρόλος του Ευρωπαϊκού Ελευθεροτεκτονισμού",
συνοδευόμενος από τον P h i l i p p e C a r.
Δηλώσεις Συμμετοχής: info@delphiorder.org