Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

O λόγος που εκφώνησε ο Σεβάσμιος της Στοάς "Των δύο φίλων. Δάµωνος και Φιντίου΄΄


Ακολουθεί ο λόγος που εκφώνησε ο Σεβάσμιος της Στοάς "Των δύο φίλων. Δάµωνος και Φιντίου" της Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος κατά την εγκατάστασή της.

Αδελφοί μου,
επί τη αναλήψει των καθηκόντων µου,διερµηνεύων και µεταφέρων τα αισθήµατα
και των λοιπών αδελφών της Στοάς "Των δύο Φίλων. Δάµωνος και Φιντίου" εις το Ναύπλιον,
άπαντες επαναλαµβάνοµεν την υπόσχεσιν,και παρέχωµεν την κατηγορηµατικήν διαβεβαίωσινότι θα κατευθύνοµεν την Στοάν µας εις την οδόν του µεγάλου αυτής προορισµού εις το πλαίσιον του κοινωνικοφιλοσοφικού έργου της Μ. Στοάς της Ελλάδος του Α. & Α.Σ.Τ.
Διατηρούµε πλήρη την επίγνωσιν της µικρότητός µας έναντι των µεγάλων Μυστών προγόνων του Τάγµατος και της ευθύνης έναντι των προσδοκιών, της Ιστορικής Πρώτης Τεκτονικής Στοάς της Ελλάδος.
Εν τούτοις, αναλαµβάνοµε τας έδρας του σεπτού τούτου εργαστηρίου και θα κοσµήσοµεν ταύτας µε όσην δύναµιν η Θεία Πρόνοια ευδοκήση να µας παράσχη.
Θα ακολουθήσωμεν µε θάρρος την παράδοσιν και τας αρχάς του ηµετέρου Τάγµατος,
θα λαξεύσωµεν τον ακατέργαστον της αλληγορίας λίθον, θα διατηρήσωμεν την µυστηριακήν φλόγα άσβεστον και υπ' αυτής οδηγούµενοι θα βαδίσωµεν τη συµπαραστάσει των ηγητόρων του Τάγµατός µας, προς την εκπλήρωσιν των ωραίων και ανθρωποκεντρικών του Τεκτονισµού ιδεωδών.
Υποσχόµεθα, λοιπόν, ενώπιον της σεπτής ταύτης οµηγύρεως:
- Προσήλωσιν εις τας αρχάς και τας διατάξεις του Καταστατικού Χάρτου, και του Γενικού Κανονισµού της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγµένου Σκωτικού Τύπου, τας Εγκυκλίους και λοιπάς Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων αυτής, ως εκφραστών της βουλήσεως του συνόλου των αδελφών.
- Εµβάθυνσιν εις την ουσίαν και την παραδοσιακήν γνώσιν εκ των Τεκτονικών Τυπικών.
- Μετουσίωσιν της εσωτερικής ακτινοβολίας όπως αύτη πηγάζει από τα έργα της διάνοιας των µεγάλων διανοητών προκατόχων μας, στηριζοµένη εις την αληθή γνώσιν και βίωσιν των τεκτονικών θεσµίων.
- Πίστιν και αγάπην προς την Πατρίδαν, της Οικογένειαν, την Ανθρωπιά και συνεπή τήρησιν της παραδόσεων και των αρχών του ημετέρου Τάγματος.
- Ανεπιτήδευτη, τέλος, διάθεση προσωπικής προσφοράς, χωρίς στοιχείον  αυτοπροβολής και µικροψυχίας.
Δια την πραγµατοποίησιν και την παραγωγήν του επιθυµητού Μυσταγωγικού
αυτού  έργου εις το κοινό µέτρο του Ανθρωπίνου και του Απείρου, του Χρόνου και του Αιωνίου, της Καρδίας και της Λογικής, µέσα εις αυτήν την ατελείωτον αναζήτησιν προς την Αλήθειαν, η ενατένισις των ευθυνών όλων µας εις τα πλαίσια της παραδοσιακής
κληρονοµίας που µας δίδεται, θα αποτελέσει το εφαλτήριον δια τη συνέχισιν του θεάρεστου και φιλοπάτριδος έργου, εν ανθρωπίνω πνεύµατι.
Αδελφοί µου, ας µη λησµονόµεν επίσης, ότι η δυστυχία που είναι τώρα επάνω µας,
επάνω εις την πολύπαθον Χώρα µας, δεν είναι παρά το πέρασµα της πλεονεξίας.
Θα έλθει ο καιρός που η πικρία των Ανθρώπων θα περάσει.
Αλλά δια να επιτευχθεί τούτο, οφείλοµεν ως Τέκτονες να συµβάλωµεν θετικώς, µε όλας µας τας δυνάµεις.
Στο δέκατο έβδοµο κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγελίου είναι γραµµένο: η βασιλεία του Θεού είναι µέσα εις τον Άνθρωπον.
Όχι εις έν άτοµον, ούτε εις µιαν οµάδα ατόµων, αλλά εις όλα τα άτοµα.
Εις τους Ανθρώπους.
Εµείς οι Άνθρωποι έχοµεν την δύναµιν.
Εµείς οι Άνθρωποι Τέκτονες έχοµεν την δύναµιν να κάμνωµεν την ζωήν µας
ελεύθερον και όµορφον.
Να κάμνωµεν αυτή την ζωή µια θαυµασίαν περιπέτειαν.
Και δια να επιτευχθή τούτο, πρέπει να είµαστε Άξιοι, Γενναίοι και Ασυµβίβαστοι,
όπως ακριβώς ήσαν οι Τέκτονες πρόγονοί µας.
Αδελφοί µου, ας είµεθα όλοι και Πάντοτε ενωµένοι.
«Annuit Coeptis» «Εκείνος επικροτεί τα έργα µας».
Αθήνα Τετάρτη 11 Ιανουαρίου

πηγή: www.aasr.gr