Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

GOdF- Ανακοίνωση σχετικά με την επίσκεψη του Guy Arcizet στην Ελλάδα


Στις 24/2/2012 η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας ανάρτησε στην επίσημη ιστοσελίδα της πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του Μεγάλου Διδασκάλου Guy Arcizet στην Αθήνα.
Παραθέτουμε το Γαλλικό κείμενο (από την επίσημη ιστοσελίδα της GOdF) και την μετάφραση (από την επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνούς Τεκτονικού Τάγματος ΔΕΛΦΟΙ).


Le 18 février dernier, le Grand Maître du Grand Orient de France s'est rendu à Athènes pour exprimer, au cours d'une conférence publique en présence de 400 personnes, le soutien solidaire de l'Obédience au peuple Grec.
Le même jour dans plusieurs capitales européennes se sont déroulées des manifestations dénonçant les mesures financières qui mettent en péril, en Grèce, mais aussi dans toute l'Europe, les populations les plus précaires et les plus vulnérables.
A cette occasion, le Grand Maître a insisté sur le rôle de la Franc Maçonnerie dans la construction de l'Europe et a appelé de ses vœux l'émergence d'une solidarité sociale, dans un cadre laïque, et dans le respect du contrat démocratique entre les peuples et leurs dirigeants.

Την 18η Φεβρουαρίου, ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας μετέβει στην Αθήνα για να εκφράσει κατά την διάρκεια μίας διαλέξεως Ανοιχτής στο Κοινό, παρουσία 400 ατόμων, την αλληλέγγυα υποστήριξη της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας στον Ελληνικό Λαό.

Την ίδια μέρα, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες διεξήχθησαν εκδηλώσεις που είχαν ως στόχο να καταγγείλουν τα οικονομικά μέτρα που θέτουν σε κίνδυνο, στην Ελλάδα, καθώς επίσης και σε όλη την Ευρώπη, τους πληθυσμούς τους πιο ασθενείς και τους πιο ευάλωτους.

Με την ευκαιρία αυτή ο Μεγάλος Διδάσκαλος υπογράμμισε τον ρόλο του Ελευθεροτεκτονισμού στην οικοδόμηση της Ευρώπης και έκανε έκκληση για την ανάπτυξη μίας κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας της συνειδήσεως και με σεβασμό στο δημοκρατικό συμβόλαιο που έχει υπογραφεί ανάμεσα στους λαούς και τους ηγέτες τους.